Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Darbų sąmata − statybos kainos nustatymo pagrindas

Darbų sąmata − statybos kainos nustatymo pagrindas Darbų sąmata − statybos kainos nustatymo pagrindas

Kaip teigia UAB "Sistela" įmonės specialistai, statybos darbų sąmata − tai statybos kainos nustatymo pagrindas. Statybų kainos priklauso nuo technologiškai būtinos ir ilgalaikės darbų trukmės, naudojamų įvairių produktų, konkurencijos, paklausos bei daugelio kitų veiksnių. Kainos nustatomos naudojantis įvairiais kainodaros metodais, vertinant ekspertams bei lyginant su analogais. Visais kainos nustatymo atvejais jos lygį ekonomiškai pagrindžia išlaidų rodiklis.

Pirmiausia kyla klausimas

Gamybos išlaidos laikomos mažiausiu kainą ribojančiu veiksniu, o pasiūlymo kaina nustatoma atsižvelgiant į paklausą rinkoje, pirkėjų galimybes. Išlaidų apskaičiavimas, planavimas ir valdymas − viena iš svarbiausių rangovo veiklos sričių, prisiimant sutarties įsipareigojimus bei siekiant ekonomiškai naudingo baigiamojo sutarties rezultato. Apskaičiuoti statybos kainą įvertinant numatomas išlaidas ir suformuluoti pasiūlymus – individualus kiekvieno rangovo reikalas. Kita vertus, klausimas, kaip iš anksto apskaičiuoti statybos kainas, statytojui kyla dar tuo metu, kai jis nėra pasirinkęs rangovo, nežino, kur ir už kokią kainą bus įsigyjamos medžiagos, gaminiai ar įrenginiai, tačiau jis vis tiek privalo suplanuoti investicijų poreikį, finansinių resursų balansą, bei užtikrinti statybos proceso eigą. Kaip išsisukti iš tokios padėties?

Atlieka skaičiavimus

Statytojui šiame etape vienas tinkamiausių kainos apskaičiavimo metodų − normatyvinis. Tokia normatyviniu būdu apskaičiuota statybos kaina laikoma skaičiuojamąja statybos kaina. UAB „Sistela“ specialistai kompleksiškai rengia statybos darbų sąnaudų kalkuliacijas, detalius ir sustambintus statybos darbų ir resursų kainynus, o, esant pageidavimų, gali aprūpinti visa reikalinga informacija ir kompiuterinėmis programomis.

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo tikslas − apskaičiuoti ir iš anksto numatyti ekonomiškai pagrįstas statinių projektinių sprendinių parengimo, realizavimo, statybos vykdymo, projekto valdymo bei kitas išlaidas ir, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, rangos sutarties sudarymo prielaidas, baigiamuosius statybos sutarties rezultatus, atsiskaitymo už atliktus darbus būdus, planuoti bendrąjį investicijų poreikį arba suformuoti tikslinę statybos kainą (biudžeto ribas).

Atspindi tikrąsias rinkos kainas

Statybos kainos apskaičiavimo principai gali būti taikomi vykdant rangos darbų konkursus, lyginant alternatyvių projektinių sprendinių ekonominius rodiklius; šalims susitarus, tokie kainos nustatymo principai gali būti taikomi ir rangos darbų sutartyse bei atsiskaitant už atliktus darbus. Apskaičiuojant visas projektui parengti bei įgyvendinti numatomas išlaidas, kaip atskaitos taškas pasirenkamas išlaidų lygis jų nustatymo momentu, o išlaidų lygio fiksavimo data nurodoma sudaromuose dokumentuose. Skaičiuojamosios kainos patikimumą ir kokybę lemia tai, kiek ji atspindi tikrąsias rinkos kainas, kurios toje verslo srityje paprastai mokamos už tokį patį darbą atitinkamomis aplinkybėmis.

Įvertinama daugelis veiksnių

Apskaičiuojant skaičiuojamąją statinių statybos kainą, paprastai įvertinamos sklypo įsigijimo, teritorijos paruošimo, tyrinėjimo, projektavimo, bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų atlikimo, reikiamų įrenginių įsigijimo, montavimo, derinimo, išbandymo, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo mokymo eksploatuoti, konsultavimo, informacinės ir kitos paslaugos, susijusios su statybos organizavimu ir priežiūra. Taip pat ir kitos investuotojų išlaidos, susijusios su statinio statyba ir priėmimu naudoti.

Nustatant skaičiuojamąją statybos kainą, taikomi techniškai pagrįsti statybos resursų ar juos atitinkančių sąnaudų normatyvai, resursų rinkos kainos arba skaičiuojamosios kainos, ekonominiai normatyvai ir kiti duomenys, pagrindžiantys apskaičiuojamąją kainą pagal projektiniuose dokumentuose numatytus kiekybinius ir kokybinius statinio ar statybos darbų rodiklius.

Bendruoju atveju statybos skaičiuojamoji kaina apskaičiuojama remiantis galimybių analizės duomenimis, statinio projekto arba statybos pagrindimo techniniais sprendiniais, darbų kiekių žiniaraščiais, kuriuose nurodyti įrenginių, gaminių, medžiagų ir darbų kiekiai, reikalingi statiniui pastatyti (sumontuoti, nutiesti), techninėmis specifikacijomis − techniniais reikalavimais dėl statybos ir kitų darbų atlikimo bei paslaugų teikimo, naudojamų medžiagų, gaminių ir dirbinių, taip pat dėl įrenginių ir technologijų panaudojimo.

Atsižvelgiama į statytojo ir projektuotojo pateikiamus duomenis

Apskaičiuojant kainą, taip pat atsižvelgiama į statytojo ir projektuotojo pateikiamus duomenimis apie darbo sąlygas, statytojo reikalavimus bei pradines projektuotojo skaičiavimo prielaidas, rinkos kainas ir skaičiuojamąsias rinkos kainas, ekonominius normatyvus ir kitus duomenis. Kainos apskaičiavimo metodas ir išsamumas priklauso nuo pradinių duomenų (aprašymų, skaičiavimų, brėžinių) visapusiškumo, projektavimo stadijos, projekto detalumo, numatomo darbų vykdymo etapų ir pan.

Atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, kaina nustatoma sudarant bendrąjį išlaidų įvertinimą, sustambintus arba detaliuosius apskaičiavimus. Bendrosios išlaidos įvertinamos pirmuoju investicijų planavimo etapu, rengiant galimybių studijas, lyginant investicinių variantų alternatyvas ir pan. Sustambinti statybos kainos apskaičiavimai paprastai sudaromi rengiant statinio statybos pagrindimą ir patį projektą, kai to reikalauja užsakovas arba kai projekto sprendiniai yra nepakankamai detalūs. Kitais atvejais rengiami detalieji kainos apskaičiavimai.

Bendrasis išlaidų įvertinimas

Bendrosios išlaidos įvertinamos remiantis pirminio planavimo dokumentais, bandomaisiais brėžiniais, eskizais, plotų, tūrių, ilgių, kiekių skaičiavimais, žiniomis apie statybos sklypą ir kitokiais pradiniais duomenimis. Skaičiavimai pateikiami sustambintais rodikliais pagal statinių paskirtis. Atskirais atvejais įvertinamos pagrindinės statinių konstrukcijos, pateikiami analogų bei kitokie sustambinti ekspertinio vertinimo duomenys, pagrindžiantys skaičiavimus.

Sustambinti išlaidų skaičiavimai

Sustambinti išlaidų skaičiavimai atliekami pagal išnagrinėtus ir parengtus pirminio planavimo dokumentus, projekto brėžinius, erdvinių grupių planus, sustambintus darbų, konstrukcinių elementų vienetų kiekius. Pateikiami pagal sustambintas darbų rūšis arba sustambintus konstrukcinių elementų vienetų kiekius, kai vieneto kainos pagrįstos skaičiavimais ar kitokiais vertinimais.

Detalieji skaičiavimai

Išsamiai išlaidos apskaičiuojamos galutinės projektinės dokumentacijos pagrindu, vadovaujantis detaliais konstrukciniais brėžiniais, techninių įrenginių poreikio ir kitais skaičiavimais, darbų aprašymais, techninėmis darbų ir resursų specifikacijomis. Detalieji kainos apskaičiavimai pateikiami pagal detalizuotus statybos darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų aprašymus, išlaidų pasiskirstymo pagal jų struktūrą rodiklius, tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimus bei pagrindimus.

Privalo atspindėti rinkos būseną

Kadangi statinių statybos skaičiuojamoji kaina nustatoma atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju laikotarpiu, skaičiuojant taikomos kainos ir bendrieji ekonominiai rodikliai turėtų atspindėti rinkos būseną, o jų pagrindu apskaičiuota kaina turi būti pakankama kompensuoti rangovo pardavimo savikainą bei veiklos sąnaudas ir užtikrinti ekonominę naudą, dirbant normaliomis sąlygomis.

Tiesioginės išlaidos

Statybos objektų (darbų) kainos paprastai nustatomos apskaičiuojant išlaidas, tiesiogiai susijusias su numatoma statinio statybos sutartimi, ir netiesiogines išlaidas, kurias pagrįstai galima būtų priskirti statinio statybos sutarčiai. Tiesiogines išlaidas sudaro tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių bei darbo išteklių (statybos resursų), t. y. medžiagų ir mechanizmų eksploatacijos bei darbo užmokesčio, vertė ir kitos su darbų vykdymu tiesiogiai susijusios numatytos statybų vietos įrengimo, eksploatavimo ir valdymo išlaidos, socialinio draudimo mokesčiai. Apskaičiuojant tiesiogines išlaidas, atsižvelgiama į tai, kad numatomos tik tos išlaidos, kurios pagal savo pobūdį ateityje gali būti pripažįstamos rangovo pardavimo sąnaudomis.

Netiesioginės išlaidos

Netiesiogines išlaidas sudaro ta numatoma rangovo bendrųjų bei administracinių išlaidų ir veiklos mokesčių dalis, kurią pagrįstai būtų galima priskirti statinio statybos veiklai ir kuri tiesiogiai susijusi su statinio statybos ar remonto išlaidomis arba pardavimo sąnaudomis.

Tokiomis išlaidomis laikoma bendrųjų materialinių išlaidų, skirtų ūkio reikmėms ir mokesčiams, dalis, administracijos transporto išlaidų dalis, administracijos darbuotojų darbo užmokesčio bei socialinio draudimo mokesčių dalis.

Bendrąsias materialines išlaidas ūkio reikmėms ir veiklos mokesčiams sudaro:

  •     administracijos ūkio išlaidos (pašto, ryšių, informacinės, kanceliarinės, apsaugos, apšvietimo, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, patalpų valymo, komandiruočių ir kt.);
  •     ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, inventoriaus įsigijimo, nusidėvėjimo ir remonto išlaidos tuo atveju, kai jos nėra įskaičiuotos į tiesiogines bei kitas pridėtines išlaidas;
  •     statybos darbuotojų aptarnavimo ir priežiūros išlaidos (sanitarinė ir higieninė priežiūra bei buitinės paslaugos; žmonių sauga darbe; priešgaisrinė sauga ir pan.);
  •     kitos pridėtinės išlaidos (patalpų nuoma, privalomasis draudimas, mokestis už žemę, mokestis už kelius, gamybinio personalo parengimas, palūkanos už kreditus ir mokestis už banko paslaugas, juridinių kontorų paslaugos ir kt.).

Orientacinė kaina

Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų suma sudaro numatomas rangovo išlaidas, kurios ir bus sudedamoji kainos dalis. Prie tokiu būdu apskaičiuotų išlaidų pridėję prognozuojamą rangovo pelno dalį, turėsime orientacinę, arba kitaip sąmatinę kainą, pagal kurią galima planuoti pradinį investicijų poreikį. Teisingai suplanuotas investicijų poreikis – statinio statybos sėkmės garantas.

SISTELA, UAB

Daugiau informacijos: www.sistela.lt

SISTELA, UAB infopuslapis

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus