ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje! Įmonių ir verslo info gidas kompiuteryje ir telefone

UAB steigimas: Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai, kai šią bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų. 2010 m. gruodžio 16 d. priimtas ūkio ministro įsakymas Nr. 4-917 „Dėl Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties formos, Pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties formos ir Pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“.

Pakeitimai:

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 4-341 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 4-917 „Dėl Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties formos, Pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties formos ir Pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuo 2011 m. rugpjūčio 2 d. uždarąsias akcines bendroves, kai šią bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų, galima steigti elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentais.

Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai, kai šią bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų:

uab steigimo sutartis kai bendrove steigia du ar daugiau steigeju

 

 

 

Atsisiųsti pavyzdinę uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties formą:

Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties forma (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

uab steigimo istatai kai bendrove steigia du ar daugiau steigeju

 

 

Atsisiųsti pavyzdinius uždarosios akcinės bendrovės įstatus:

Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pildymo rekomendacijos:

PATVIRTINTA


Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 4-917

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 4-341 redakcija)I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties formos ir Pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

2. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties forma ir Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai (toliau – Pavyzdiniai dokumentai) pildomi elektroniniu būdu, lietuvių kalba, kai steigiant uždarąją akcinę bendrovę pagal Juridinių asmenų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyti dokumentai elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jais gali būti vadovaujamasi ir kitais atvejais, rengiant uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentus.

II. PAVYZDINĖS BENDROVĖS STEIGIMO SUTARTIES FORMOS PILDYMAS

3. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės (toliau – Bendrovė) steigimo sutarties forma (toliau – Steigimo sutartis) pildoma, kai Bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų. Steigimo sutartyje nurodomas Bendrovės pavadinimas, pildomi Steigimo sutarties 1–4, 6–10, 13–14, 17–19 ir 22 punktai, taip pat nurodoma data, kada Steigimo sutartį pasirašo kiekvienas steigėjas ar jo įgaliotas asmuo.

4. Steigimo sutarties antraštėje ir 2 punkte įrašomas steigiamos Bendrovės pavadinimas,  kuriame turi būti teisinę formą nusakantys žodžiai „uždaroji akcinė bendrovė“ arba šių žodžių santrumpa „UAB“. Bendrovės pavadinimas turi būti sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Bendrovės pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl jos steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus. Bendrovės pavadinimas taip pat neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už bendrovę Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus. Todėl, taip pat siekiant apsaugoti steigiamos Bendrovės pavadinimą iki jos įregistravimo, rekomenduojama pavadinimą laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą (į Juridinių asmenų registrą pavadinimas įtraukiamas  6 mėnesiams nuo prašymo pateikimo dienos, terminui pasibaigus išbraukiamas nepranešus apie tai Bendrovės steigėjams (toliau – Steigėjai). Juridinių asmenų registrui teikiamame prašyme įregistruoti Bendrovę nurodomas Bendrovės pavadinimas turi atitikti nurodytąjį Steigimo sutartyje ir Bendrovės įstatuose.

5. Steigimo sutarties 1.1–1.2 punktuose įrašomi kiekvieno Bendrovės Steigėjo duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas), gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta. Teikiant informaciją apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis yra registruotas, pavadinimas. Jeigu Bendrovę steigia daugiau kaip du Steigėjai, pridedami papildomi punktai, kuriuose nurodomi tie patys duomenys apie Steigėjus kaip ir Steigimo sutarties 1.1–1.2 punktuose. Uždarąją akcinę bendrovę gali steigti mažiau kaip 250 steigėjų.

6. Steigimo sutarties 3 punkte nurodoma Bendrovės buveinė – įrašomas patalpų, kuriose po Bendrovės įregistravimo bus galima rasti Bendrovės valdymo organus, adresas. Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

7. Steigimo sutarties 4 punkte įrašomi asmens, turinčio teisę atstovauti steigiamai Bendrovei, duomenys. Atstovu gali būti vienas iš Steigėjų arba kitas jų įgaliotas asmuo. Atstovas atlieka visus su Bendrovės steigimu susijusius veiksmus.

8. Steigimo sutarties 6 punkte įrašomi žodžiai „visuotinis akcininkų susirinkimas“, žodis „vadovas“, „valdyba“ arba žodžiai „stebėtojų taryba“ atsižvelgiant į tai, kuris Bendrovės organas tvirtins iki Bendrovės įregistravimo steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų sudarytus sandorius.

9. Steigimo sutarties 7 punkte įrašomas Bendrovės įstatinio kapitalo dydis. Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 000 litų. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai (pvz., jeigu akcijos nominali vertė yra 1 litas ir Bendrovė išleidžia 10 000 akcijų, jos įstatinis kapitalas yra 10 000 litų, t. y. 1 × 10 000 = 10 000 litų).

10. Steigimo sutarties 8 punkte įrašoma Bendrovės vienos akcijos nominali vertė, kuri turi būti išreikšta litais be centų, t. y. vienos akcijos nominali vertė turi būti ne mažesnė kaip 1 litas.

11. Steigimo sutarties 9 punkte įrašoma Bendrovės vienos akcijos emisijos kaina. Emisijos kaina – kaina, kuri yra mokama už vieną išleidžiamą akciją. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę, t. y. lygi nominaliai vertei arba didesnė (pvz., jeigu nominali vertė yra 10 litų, akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė kaip 10 litų).

12. Steigimo sutarties 10 punkte įrašomas visų Bendrovės akcijų skaičius.

13. Steigimo sutartis yra kartu ir akcijų pasirašymo sutartis. Steigimo sutarties 13 punkte įrašoma Bendrovės steigėjų pasirašomų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka:

13.1. Steigimo sutarties 13.1 punkte įrašomi Steigėjo duomenys, nurodyti šių Rekomendacijų 5 punkte;

13.2. Steigimo sutarties 13.1.1 punkte įrašoma Steigėjo pasirašomų akcijų skaičius ir už jas mokėtina suma;

13.3. Steigimo sutarties 13.1.2 punkte įrašoma pradinio įnašo suma, kuri turi būti mokama pinigais. Kiekvieno Steigėjo pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 1/4 dalis jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir pasirašytų akcijų nominalios vertės viso perviršio sumos,
t. y. 1/4 visos sumos, kurią Steigėjas turi apmokėti už pasirašytas akcijas (išleidžiamų akcijų skaičius × akcijos emisijos kaina) / 4 = pradinis įnašas);

13.4. Steigimo sutarties 13.1.3 punkte įrašoma likusios dalies už pasirašytas Bendrovės akcijas Steigėjo mokėtina suma bei būdas, kuriuo apmokamos Bendrovės akcijos. Kai likusi dalis už pasirašytas akcijas apmokama pinigais, įrašomas žodis „pinigais“. Tuo atveju, kai likusi akcijų kainos dalis apmokama nepiniginiu įnašu, įrašomi žodžiai „nepiniginiu įnašu“ ir nurodomas turtas, kuris įnešamas Bendrovės akcijoms apmokėti. Nepiniginiu įnašu gali būti turtas, įskaitant ir turtines teises. Nepiniginį įnašą, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti akcijas, turi įvertinti nepriklausomas turto vertintojas teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Nepiniginiais įnašais negali būti išimtas iš civilinės apyvartos turtas, taip pat darbai ir paslaugos. Jeigu Steigėjas visą sumą už jo pasirašytas akcijas apmoka pinigais vienu kartu, Steigimo sutarties 13.1.3 punktas nepildomas;

13.5. analogiškai pildomi ir Steigimo sutarties 13.2, 13.2.1–13.2.3 punktai;

13.6. jeigu Bendrovę steigia daugiau kaip du Steigėjai, pridedami papildomi punktai, kuriuose nurodoma ta pati informacija kaip Steigimo sutarties 13.1, 13.1.1–13.1.3 punktuose.

14. Steigimo sutarties 14 punkto pirmajame sakinyje įrašoma data, iki kada turi būti apmokėti pradiniai įnašai už kiekvieno Steigėjo pasirašytas akcijas (pvz., „2010 m. spalio 3 d.“). Steigimo sutarties 14  punkto antrajame sakinyje įrašoma data, iki kada turi būti apmokėta likusi akcijų kainos dalis už kiekvieno Steigėjo pasirašytas akcijas (pvz., „2010 m. spalio 3 d.“). Steigiamos Bendrovės akcijos turi būti visiškai apmokėtos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Steigimo sutarties sudarymo dienos. Jeigu visa kiekvieno Steigėjo už pasirašytas akcijas mokėtina suma mokama per pradiniams įnašams apmokėti skirtą laiką, Steigimo sutarties 14 punkto antrajame sakinyje data nerašoma.

15. Steigimo sutarties 17 punkto pirmoje pastraipoje įrašomas tik tas Bendrovės organas, kurio rinkimas pagal steigiamos Bendrovės įstatus yra priskirtas visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai:

15.1. jei steigiamojoje Bendrovėje bus sudaroma stebėtojų taryba, pildomos Steigimo sutarties 17 punkto 2–4 pastraipos, kuriose įrašomi Bendrovės stebėtojų tarybos narių – fizinių asmenų ir juridinių asmenų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas) ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį. Jeigu steigiamos Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro daugiau kaip trys stebėtojų tarybos nariai, sąrašas papildomas naujomis pastraipomis, kuriose nurodomi tie patys duomenys kaip Steigimo sutarties 17 punkto 2–4 pastraipose;

15.2. jei steigiamojoje Bendrovėje stebėtojų taryba nebus sudaroma, o bus sudaroma valdyba, Steigimo sutarties 17 punkto 2–4 pastraipose įrašomi Bendrovės valdybos narių – fizinių asmenų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas) ir gyvenamoji vieta. Jeigu steigiamos Bendrovės valdybą sudaro daugiau kaip trys valdybos nariai, sąrašas papildomas naujomis pastraipomis, kuriose nurodomi tie patys duomenys kaip Steigimo sutarties 17 punkto  2–4 pastraipose;

15.3. jei steigiamojoje Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nebus sudaroma, Steigimo sutarties 17 punkto 2 pastraipoje įrašomi Bendrovės vadovo – fizinio asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas) ir gyvenamoji vieta.

16. Steigimo sutarties 18 punkte įrašomas žodis „mokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrovės steigimą Atstovui mokamas, arba žodis „nemokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrovės steigimą Atstovui nemokamas.

17. Steigimo sutarties 19 punkte įrašomas dienų, per kurias turi būti kompensuojamos Bendrovės steigimo išlaidos, skaičius.

18. Steigimo sutarties 22 punkte įrašomi Steigimo sutarties egzempliorių skaičius ir žodžiai „vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių)“. Po vieną Steigimo sutarties egzempliorių sudaroma ir perduodama kiekvienam iš Steigėjų, Bendrovei, Juridinių asmenų registrui. Kitiems asmenims gali būti pateikiamos Steigimo sutarties kopijos. Jeigu Bendrovės Pavyzdiniai dokumentai elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui, šiame punkte įrašomi žodžiai „elektroniniu būdu“.
19. Steigimo sutartį pasirašo visi Steigėjai arba jų įgalioti asmenys (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“). Taip pat nurodoma data, kada kiekvienas Steigėjas arba jo įgaliotas asmuo pasirašo šią sutartį.

III. PAVYZDINIŲ BENDROVĖS ĮSTATŲ PILDYMAS

20. Pavyzdiniuose Bendrovės įstatuose (toliau  – Įstatai) nurodomas Bendrovės pavadinimas, pildomi Įstatų 1, 3–9, 12, 14 ir 22 punktai, taip pat nurodoma data, kada Įstatus pasirašo kiekvienas Steigėjas ar jo įgaliotas asmuo.

21. Įstatų antraštėje ir 1 punkte įrašomas Bendrovės pavadinimas turi atitikti šių Rekomendacijų 4 punkto nuostatas.

22. Įstatų 3 punkte įrašomas žodis „neribotas“, jeigu Bendrovė įsteigta neribotam laikui, arba įrašoma laiko riba, jeigu Bendrovė įsteigta ribotam laikotarpiui. Laiko riba gali būti nurodyta tiek data, tiek tam tikrų sąlygų buvimu ar nebuvimu (pvz., „iki 2012 m. gruodžio 31 d.“;
„10 metų“ ir pan.). Jeigu Bendrovė įsteigta ribotam laikui, jam suėjus Bendrovė turi būti likviduojama, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas privalo skirti likvidatorių.

23. Įstatų 4 punkte įrašomos Bendrovės finansinių metų pradžios ir pabaigos datos (pvz.,              „sausio 1 d. – gruodžio 31 d.“; „birželio 1 d. – gegužės 31 d.“). Bendrovės finansiniai metai turi būti dvylikos mėnesių laikotarpis.

24. Įstatų 5 punkte nurodomi tikslai,  nurodant pagrindinį veiklos, kuria užsiims Bendrovė, objektą (pvz., „baldų gamyba“, „siuvimo paslaugos“ ar kt.). Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Reikalavimas Bendrovės Įstatuose nurodyti veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių netaikomas nuo 2003 metų.

25. Įstatų 6 punktas pildomas remiantis šių Rekomendacijų 9 punkto nuostatomis.

26. Įstatų 7 punkte įrašomas visų Bendrovės akcijų skaičius.

27. Įstatų 8 punktas pildomas remiantis šių Rekomendacijų 10 punkto nuostatomis.

28. Įstatų 9 punkte įrašoma Bendrovės akcijų rūšis – „nematerialios“, „materialios – išduodamos materialios akcijos“ arba „materialios – išduodami akcijų sertifikatai“. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita. Materialios akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje (akcijų sertifikate) nurodytas asmuo. Bendrovės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1041 (Žin., 2004, Nr. 132-4761).

29. Jeigu steigiamoje Bendrovėje kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba nesudaromas, Įstatų 12.2 punkte įrašomi žodžiai „Bendrovėje nesudaroma“. Kai steigiamoje Bendrovėje stebėtojų taryba sudaroma, įrašomi žodžiai „sudaroma iš (nurodomas skaičius) (nurodomas skaičius žodžiais) narių, renkamų (nurodomas skaičius) (nurodomas skaičius žodžiais) metų laikotarpiui“. Bendrovės stebėtojų taryboje turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 15 stebėtojų tarybos narių. Stebėtojų taryba gali būti renkama ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.

30. Jeigu steigiamoje Bendrovėje kolegialus valdymo organas – valdyba nesudaromas, Įstatų 12.3 punkte įrašomi žodžiai „Bendrovėje nesudaroma“. Kai steigiamoje Bendrovėje valdyba sudaroma, įrašomi žodžiai „sudaroma iš (nurodomas skaičius) (nurodomas skaičius žodžiais) narių, renkamų (nurodomas skaičius) (nurodomas skaičius žodžiais) metų laikotarpiui“. Bendrovės valdyboje turi būti ne mažiau kaip 3 valdybos nariai. Valdyba gali būti renkama ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.

31. Įstatų 14 punkte įrašomas šaltinis, kuriame skelbiami Bendrovės vieši pranešimai. Jeigu Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje, įrašomi žodžiai „Lietuvos Respublikos dienraštyje“ ir nurodomas dienraščio pavadinimas. Jeigu Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, įrašomi žodžiai „VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dviejuose šaltiniuose, t. y. Lietuvos Respublikos dienraštyje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Tokiu atveju šiame punkte įrašomi abu šaltiniai, tarp jų – žodis „ir“.

32. Įstatų 22 punkte įrašomas žodis „vadovas“ arba žodis „valdyba“, atsižvelgiant į tai, kuris Bendrovės organas priima sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus, taip pat tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus.  

33. Steigiamos Bendrovės Įstatus pasirašo visi Steigėjai arba jų įgalioti asmenys (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“). Taip pat nurodoma data, kada kiekvienas Steigėjas arba jo įgaliotas asmuo pasirašo šiuos Įstatus. Bendrovės Įstatai laikomi pasirašytais, kai juos pasirašo visi Steigėjai ar jų įgalioti asmenys.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Bendrovės Įstatai įsigalioja nuo Bendrovės įsteigimo momento – jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Steigiamos Bendrovės įstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė visi Steigėjai ar jų įgalioti asmenys.

35. Užpildytoje Bendrovės Steigimo sutartyje ir Įstatuose neturėtų būti dokumento tvirtinimo žymą sudarančių žodžių „Forma patvirtinta“ ir „PATVIRTINTA“, taip pat Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo, kuriuo patvirtinti šie Pavyzdiniai dokumentai, nuorodos, esančios Pavyzdinių dokumentų pirmųjų lapų dešinėje pusėje virš dokumento pavadinimo.


_______________________

Daugiau informacijos: http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/imoniu_teise/pavyzdiniai_steigimo_dokumentai

Skaityti daugiau ...

UAB steigimas: Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai, kai šią bendrovę steigia vienas steigėjas. 2009 m. lapkričio 18 d. priimtas ūkio ministro įsakymas Nr. 4-589 „Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“.

Atsižvelgiant į Civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai buvo keičiami keletą kartų.

Pakeitimai:

2010 m. sausio 23 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-43 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 4-589 „Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

2010 m. rugpjūčio 4 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 4-591 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 4-589 „Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 4-726 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 4-589 „Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nuo 2010 m. lapkričio 3 d. uždarąsias akcines bendroves, kai šią bendrovę steigia vienas steigėjas, galima steigti elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentais.

Galiojantys pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai:

pavyzdine uab steigimo akto forma

 

 

 

Atsisiųsti pavyzdinę uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formą:

Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto forma (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pavyzdiniai uab istatai

 

 

Atsisiųsti pavyzdinius uždarosios akcinės bendrovės įstatus:

Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pildymo rekomendacijos:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-589
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 4-726 redakcija)


 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

2. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto forma ir pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai (toliau – Pavyzdiniai dokumentai) pildomi elektroniniu būdu, lietuvių kalba.

II. PAVYZDINĖS BENDROVĖS STEIGIMO AKTO FORMOS PILDYMAS

3. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės (toliau – Bendrovė) steigimo akto forma (toliau – Steigimo aktas) pildoma, kai Bendrovę steigia vienas steigėjas. Steigimo akte nurodomas Bendrovės pavadinimas, Steigimo akto sudarymo data ir vieta, pildomi Steigimo akto 1–4, 6–10, 13, 14, 17–19 ir 22 punktai.

4. Steigimo akto antraštėje ir Steigimo akto 2 punkte įrašomas steigiamos Bendrovės pavadinimas, kuriame turi būti teisinę formą nusakantys žodžiai „uždaroji akcinė bendrovė“ arba šių žodžių santrumpa „UAB“. Bendrovės pavadinimas turi būti sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Bendrovės pavadinimas turi skirtis nuo kitų juridinių asmenų pavadinimų, neturi būti tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių užsienio įmonių, įstaigų ar organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus, neturi būti klaidinantis. Todėl, taip pat siekiant apsaugoti steigiamos Bendrovės pavadinimą iki jos įregistravimo, rekomenduojama pavadinimą laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą (į Juridinių asmenų registrą pavadinimas įtraukiamas 6 mėnesiams nuo prašymo pateikimo dienos, terminui pasibaigus išbraukiamas nepranešus apie tai Bendrovės steigėjui (toliau – Steigėjas). Juridinių asmenų registrui teikiamame prašyme įregistruoti Bendrovę nurodomas Bendrovės pavadinimas turi atitikti nurodytąjį Steigimo akte.

5. Steigimo akto 1 punkte įrašomi Steigėjo duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas), gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta. Teikiant informaciją apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis yra registruotas, pavadinimas.

6. Steigimo akto 3 punkte nurodoma Bendrovės buveinė – įrašomas patalpų, kuriose po Bendrovės įregistravimo bus galima rasti Bendrovės vadovą, adresas. Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

7. Steigimo akto 4 punkte įrašomi asmens, turinčio teisę atstovauti steigiamai Bendrovei, duomenys. Atstovu gali būti Steigėjas arba kitas jo įgaliotas asmuo. Atstovas atlieka visus su Bendrovės steigimu susijusius veiksmus.

8. Steigimo akto 6 punkte įrašomas žodis „akcininkas“ arba „vadovas“, atsižvelgiant į tai, kuris Bendrovės organas tvirtins iki Bendrovės įregistravimo steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų sudarytus sandorius.

9. Steigimo akto 7 punkte įrašomas Bendrovės įstatinio kapitalo dydis. Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 000 litų. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai (pvz., jeigu akcijos nominali vertė yra 1 litas ir Bendrovė išleidžia 10 000 akcijų, jos įstatinis kapitalas yra 10 000 litų, t. y. 1 × 10 000 = 10 000 litų).

10. Steigimo akto 8 punkte įrašoma Bendrovės vienos akcijos nominali vertė, kuri turi būti išreikšta litais be centų, t. y. vienos akcijos nominali vertė turi būti ne mažesnė kaip 1 litas.

11. Steigimo akto 9 punkte įrašoma Bendrovės vienos akcijos emisijos kaina. Emisijos kaina – kaina, kuri yra mokama už vieną išleidžiamą akciją. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę, t.  y. lygi nominaliai vertei arba didesnė (pvz., jeigu nominali vertė yra 10 litų, akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė kaip 10 litų).

12. Steigimo akto 10 punkte įrašomas visų pasirašomų akcijų skaičius.

13. Steigimo akto 13 punkte įrašoma Steigėjo už pasirašytas akcijas mokėtina suma. Steigimo aktas yra kartu ir akcijų pasirašymo sutartis.

14. Steigimo akto 14.1 punkte įrašoma Steigėjo pradinio įnašo suma, kuri turi būti mokama pinigais. Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 1/4 dalis visų Steigėjo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir pasirašytų akcijų nominalios vertės viso perviršio sumos, t. y. 1/4 visos sumos, kurią Steigėjas turi apmokėti už pasirašytas akcijas (išleidžiamų akcijų skaičius × akcijos emisijos kaina) / 4 = pradinis įnašas). Pradinio įnašo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 000 litų (nustatytasis minimalus įstatinio kapitalo dydis). Taip pat įrašoma data, iki kada turi būti apmokėtas pradinis įnašas už Steigėjo pasirašytas akcijas  (pvz.,  „2010 m. spalio 3 d.“).

15. Steigimo akto 14.2 punkte įrašoma likusios dalies už pasirašytas Bendrovės akcijas Steigėjo mokėtina suma pinigais. Taip pat įrašoma data, iki kada turi būti apmokėta likusi dalis už Steigėjo pasirašytas akcijas (pvz., „2010 m. spalio 3 d.“). Steigiamos Bendrovės akcijos turi būti visiškai apmokėtos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Steigimo akto sudarymo dienos. Jeigu visa už pasirašytas akcijas Steigėjo mokėtina suma mokama per pradiniams įnašams apmokėti skirtą laiką, Steigimo akto 14.2 punktas nepildomas.

16. Steigimo akto 17 punkte įrašomi asmens, kuris išrenkamas Bendrovės vadovu, duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas) ir gyvenamoji vieta.

17. Steigimo akto 18 punkte įrašomas žodis „mokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrovės steigimą  Atstovui mokamas, arba žodis „nemokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrovės steigimą Atstovui nemokamas.

18. Steigimo akto 19 punkte įrašomas dienų, per kurias turi būti kompensuojamos Bendrovės steigimo išlaidos, skaičius.

19. Steigimo akto 22 punkte įrašomi Steigimo akto egzempliorių skaičius ir žodžiai „vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių)“. Jeigu Steigimo aktas elektroniniu būdu pateikiamas tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui, šiame punkte įrašomi žodžiai „elektroniniu būdu“. Steigimo aktas sudaromas Steigėjui, Bendrovei, Juridinių asmenų registrui. Kitiems asmenims gali būti pateikiamos Steigimo akto kopijos.

20. Steigimo aktą pasirašo Steigėjas arba jo įgaliotas asmuo (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“).

III. PAVYZDINIŲ BENDROVĖS ĮSTATŲ PILDYMAS

21. Pavyzdiniuose Bendrovės įstatuose (toliau – Įstatai) nurodomas Bendrovės pavadinimas, pildomi Įstatų 1, 3–9 ir 15 punktai, taip pat nurodoma Įstatų pasirašymo data ir vieta.

22. Įstatų antraštėje ir Įstatų 1 punkte įrašomas Bendrovės pavadinimas turi atitikti šių Rekomendacijų 4 punkto nuostatas.

23. Įstatų 3 punkte įrašomas žodis „neribotas“, jeigu Bendrovė įsteigta neribotam laikui, arba įrašoma laiko riba, jeigu Bendrovė įsteigta ribotam laikotarpiui. Laiko riba gali būti nurodyta tiek data, tiek tam tikrų sąlygų buvimu ar nebuvimu (pvz., iki 2012 m. gruodžio 31 d.; 10 metų ir pan.). Jeigu Bendrovė įsteigta ribotam laikui, jam suėjus Bendrovė turi būti likviduojama, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas privalo skirti likvidatorių.

24. Įstatų 4 punkte įrašomos Bendrovės finansinių metų pradžios ir pabaigos datos (pvz., sausio 1 d.–gruodžio 31 d.; birželio 1 d.–gegužės 31 d.). Bendrovės finansiniai metai turi būti dvylikos mėnesių laikotarpis.

25. Įstatų 5 punkte nurodomi tikslai, trumpai įvardijant pagrindinį veiklos, kuria užsiims Bendrovė, objektą, pvz., baldų gamyba, siuvimo paslaugos ar kt. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Reikalavimas Bendrovės Įstatuose nurodyti veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių netaikomas nuo 2003 metų.

26. Įstatų 6 punktas pildomas remiantis šių Rekomendacijų 9 punkto nuostatomis.

27. Įstatų 7 punkte įrašomas visų Bendrovės akcijų skaičius.

28. Įstatų 8 punktas pildomas remiantis šių Rekomendacijų 10 punkto nuostatomis.

29. Įstatų 9 punkte įrašoma Bendrovės akcijų rūšis – „nematerialios“, „materialios – išduodamos materialios akcijos“ arba „materialios – išduodami akcijų sertifikatai“. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita. Materialios akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje (akcijų sertifikate) nurodytas asmuo. Bendrovės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1041 „Dėl Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 132-4761).

30. Įstatų 15 punkte įrašomas šaltinis, kuriame skelbiami Bendrovės vieši pranešimai. Jeigu Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje, įrašomi žodžiai „Lietuvos Respublikos dienraštyje“ bei nurodomas dienraščio pavadinimas. Jeigu Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, įrašomi žodžiai „VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dviejuose šaltiniuose, t. y. Lietuvos Respublikos dienraštyje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Tokiu atveju šiame punkte įrašomi abu šaltiniai, tarp jų – žodis „ir“.

31. Pasirašant Įstatus kartu įrašoma jų pasirašymo data ir vieta.

32. Steigiamos Bendrovės Įstatus pasirašo Steigėjas arba jo įgaliotas asmuo (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Bendrovės Įstatai įsigalioja nuo Bendrovės įsteigimo momento – jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Steigiamos Bendrovės įstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė Steigėjas.

34. Užpildytame Bendrovės Steigimo akte ir Įstatuose neturėtų būti dokumento tvirtinimo žymą sudarančių žodžių „Forma patvirtinta“ ir „PATVIRTINTA“, taip pat Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo, kuriuo patvirtinti šie Pavyzdiniai dokumentai, nuorodos, esančios Pavyzdinių dokumentų pirmųjų lapų dešinėje pusėje virš dokumento pavadinimo.


____________________________________________

Daugiau informacijos: http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/imoniu_teise/pavyzdiniai_steigimo_dokumentai

Skaityti daugiau ...

Individualios įmonės steigimas: Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai. 2010 m. sausio 23 d. įsigaliojo ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-44 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 4-525 „Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo pakeisti pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai ir jų pildymo rekomendacijos.

Nuo 2010 m. sausio 28 d. individualias įmones galima steigti elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais individualios įmonės nuostatais. Individualią įmonę įregistruoti elektroniniu būdu galima prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos adresu www.registrucentras.lt/savitarna/.

individualios imones nuostatai

 

Ūkio ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 4-44

Atsisiųsti pavyzdinius individualios įmonės nuostatus:

Pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijos:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2009 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 4-525

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2010 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4-44 redakcija)

PAVYZDINIŲ INDIVIDUALIOS ĮMONĖS NUOSTATŲ PILDYMO REKOMENDACIJOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

2. Pavyzdiniai individualios įmonės (toliau – Įmonė) nuostatai pildomi kompiuteriniu būdu, lietuvių kalba.

II. PAVYZDINIŲ ĮMONĖS NUOSTATŲ PILDYMAS

3. Pavyzdiniuose Įmonės nuostatuose (toliau – Nuostatai) nurodomas Įmonės pavadinimas, pildomi 1, 3–7, 9, 10 punktai, taip pat nurodoma Nuostatų sudarymo data ir vieta.

4. Nuostatų antraštėje ir 1 punkte įrašomas Įmonės pavadinimas, kuriame turi būti teisinę formą nusakantys žodžiai „individuali įmonė“ arba šių žodžių santrumpa „IĮ“. Įmonės pavadinimas turi būti sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Įmonės pavadinime nurodyti Įmonės savininko vardą ir pavardę nereikalaujama. Įmonės pavadinimas turi skirtis nuo kitų juridinių asmenų pavadinimų, neturi būti panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių užsienio įmonių, įstaigų ar organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus, neturi būti klaidinantis. Todėl, taip pat siekiant apsaugoti steigiamos Įmonės pavadinimą iki jos įregistravimo, rekomenduojama pavadinimą laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą (į Juridinių asmenų registrą pavadinimas įtraukiamas 6 mėnesiams nuo prašymo Juridinių asmenų registrui pateikimo dienos, terminui pasibaigus pavadinimas išbraukiamas nepranešus apie tai Įmonės steigėjui ar savininkui). Juridinių asmenų registrui teikiamame prašyme įregistruoti Įmonę nurodomas Įmonės pavadinimas turi atitikti Nuostatuose nurodytąjį.

5. 3 punkte įrašomas žodis „neribotas“, jeigu Įmonė įsteigta neribotam laikui, arba įrašoma laiko riba, jeigu Įmonė įsteigta ribotam laikotarpiui. Laiko riba gali būti nurodyta tiek data, tiek tam tikrų sąlygų buvimu ar nebuvimu (pvz., iki 2012 m. gruodžio 31 d.; 10 metų ir pan.). Jeigu Įmonė įsteigta ribotam laikui, jam suėjus Įmonė turi būti likviduojama, o Įmonės savininkas privalo skirti likvidatorių.

6. 4 punkte įrašomos Įmonės finansinių metų pradžios ir pabaigos datos (pvz., sausio 1 d. – gruodžio 31 d.; birželio 1 d. – gegužės 31 d.). Bendrovės finansiniais metais turi būti dvylikos mėnesių laikotarpis.

7. 5 punkte nurodomi tikslai, trumpai įvardijant pagrindines veiklos, kuria užsiims Įmonė, sritis, pvz., baldų gamyba, siuvimo paslaugos ar kt. Įmonė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Reikalavimas Nuostatuose nurodyti veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių netaikomas nuo 2003 metų.

8. 6 punkte įrašomas Įmonės vadovo pareigų pavadinimas – direktorius, generalinis direktorius ir pan.

9. 7 punkte įrašomi žodžiai „Įmonės savininkas“, jeigu Įmonės savininkas kartu yra ir Įmonės vadovas, arba žodžiai „Įmonės savininko paskirtas asmuo“, jeigu Įmonės savininkas Įmonės vadovu paskiria kitą asmenį, su kuriuo sudaro darbo ar civilinę sutartį.

10. 9 punkte įrašomas žodis „sudaro“ arba „nesudaro“. Jeigu Nuostatuose nurodoma, kad Įmonė sudaro finansinių ataskaitų rinkinį, jis turi būti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir pateikiamas Juridinių asmenų registrui.

11. 10 punkte įrašomas Lietuvos Respublikos dienraščio, kuriame skelbiami Įmonės vieši pranešimai, pavadinimas.

12. Pasirašant Nuostatus kartu nurodoma jų sudarymo data ir vieta (pvz., Vilnius; Vilniaus r., Klevinės k. ir pan.).

13. Kai Įmonė steigiama, Nuostatus pasirašo Įmonės steigėjas (įrašomi žodžiai „Įmonės steigėjas“). Kai Nuostatai keičiami, Nuostatus pasirašo Įmonės savininkas (įrašomi žodžiai „Įmonės savininkas“).

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Įmonės Nuostatai įsigalioja nuo Įmonės įsteigimo momento – jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

15. Veikiančios Įmonės pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

_______________________________________

Daugiau informacijos: http://www.ukmin.lt/web/lt/verslo_aplinka/imoniu_teise/pavyzdiniai_steigimo_dokumentai

Skaityti daugiau ...

Pareiginiai nuostatai ir vidaus darbo tvarkos taisyklės - šablonai, formos, pavyzdžiai. Atsisiųskite vidaus darbo tvarkos taisyklių,  direktoriaus pareiginių nuostatų, administratoriaus pareiginių nuostatų, buhalterio pareiginių nuostatų, darbų vadovo pareiginių nuostatų, biuro vadovo-apskaitininko pareiginių nuostatų, komercijos direktoriaus pareiginių nuostatų, technikos direktoriaus pareiginių nuostatų, projektavimo darbų vadovo pareiginių nuostatų formas ir šablonus.

Darbuotojų pareiginiai nuostatai - tai rašytinis susitarimas dėl darbuotojo darbo funkcijų ir atsakomybės. Kiekvienai pareigybei pareiginiai nuostatai rengiami atskirai ir tvirtinami vadovo įsakymu. Pareginiuose nuostatuose pateikiami darbuotojo kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimai, pavaldumo santykiai, aprašomos darbuotojo pareigos, pareigybiniai darbai ir darbuotojo funkcijos įmonėje. Pareiginiuose nuostatuose įvardijamos darbuotojo teisės ir atsakomybė.

DIREKTORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

direktoriaus-pareiginiai-nuostatai

 

Atsisiųsti direktoriaus pareiginių nuostatų pavyzdį:

Direkoriaus pareiginiai nuostatai (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VYR.BUHALTERIO PAREIGINIAI NUOSTATAI

vyr-buhalterio-pareiginiai-nuostatai

 

 

Atsisiųsti vyr. buhalterio pareiginių nuostatų pavyzdį:

Vyr. buhalterio pareiginiai nuostatai (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ADMINISTRATORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

administratoriaus-pareiginiai-nuostatai

 

 

Atsisiųsti administratoriaus pareiginių nuostatų pavyzdį:

Administratoriaus pareiginiai nuostatai. (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KOMERCIJOS DIREKTORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

komercijos-direktoriaus-pareiginiai-nuostatai

 

 

Atsisiųsti komercijos direktoriaus pareiginių nuostatų pavyzdį:

Komercijos direktoriaus pareiginiai nuostatai. (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TECHNIKOS DIREKTORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

technikos-direktoriaus-pareiginiai-nuostatai

 

 

Atsisiųsti technikos direktoriaus pareiginių nuostatų pavyzdį:

Technikos direktoriaus pareiginiai nuostatai. (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BIURO VADOVO-APSKAITININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

biuro-vadovo-apskaitininko-pareiginiai-nuostatai

 

 

Atsisiųsti biuro vadovo -apskaitininko pareiginių nuostatų pavyzdį:

Biuro vadovo - apskaitininko pareiginiai nuostatai. (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DARBŲ VADOVO PAREIGINIAI NUOSTATAI

darbu-vadovo-pareiginiai-nuostatai

 

 

Atsisiųsti darbų vadovo pareiginių nuostatų pavyzdį:

Darbų vadovo pareiginiai nuostatai. (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PROJEKTAVIMO DARBŲ VADOVO PAREIGINIAI NUOSTATAI

projektavimo-darbu-vadovo-pareiginiai-nuostatai

 

 

Atsisiųsti projektavimo darbų vadovo pareiginių nuostatų pavyzdį:

Projektavimo darbų vadovo pareiginiai nuostatai. (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SPEC.PADALINIO VADOVO PAREIGINIAI NUOSTATAI

spec-padalinio-vadovo-pareginiai-nuostatai

 

 

Atsisiųsti spec.padalinio darbų vadovo pareiginių nuostatų pavyzdį:

Spec.padalinio darbų vadovo pareiginiai nuostatai. (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS:

darbo-tvarkos-taisykles

Atsisiųsti darbo tvarkos taisyklių pavyzdį:

Darbo tvarkos taisyklės . (.doc)

 

Darbo tvarkos taisyklės apibrėžia bendrą darbo tvarką įmonėje.

Darbo vidaus taisyklėse pateikiamos pagrindinės žinios apie įmonę ar organizaciją, apibrėžiama priėmimo į darbą, atleidimo iš pareigų, darbo sutarties keitimo tvarka, išskiriamos pagrindinės darbuotojo ir darbdavio bendrosios teisės ir pareigos ir darbuotojo ir darbdavio pareigos, susijusios su darbo sutarties vykdymu.

Nustatomas darbo laiko trukmė, darbo laiko ypatumai įmonėje, poilsio laikas: darbo laiko pradžia ir pabaiga, pietų pertraukos trukmė ir laikas, darbo laiko trukmė šventinių ir poilsio dienų išvakarėse, viršvalandinis darbas ir kt., pertraukos darbo metu, savaitės nepertraukiamasis poilsis, kasmetinis poilsio laikas.

Taisyklėse aprašomi darbuotojų skatinimo ir drausminių nuobaudų taikymo būdai (pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo), darbo etika ir darbo santykiai.

Taisyklių pabaigoje nurodoma taisyklių įsigaliojimo, keitimo ir papildymo tvarka, darbuotojų supažindinimo tvarka ir vykdymas.

 

 

Skaityti daugiau ...

Registravimo žurnalai - šablonai, formos, pavyzdžiai. Atsisiųskite darbo sutarčių registracijos žurnalo, darbo pažymėjimų registracijos žurnalo, akcininkų registracijos žurnalo, direktoriaus įsakymų registracijos žurnalo, siunčiamų dokumentų registracijos žurnalo, gautų dokumentų registracijos žurnalo, pareigybinių instrukcijų registracijos žurnalo, darbuotojų sveikatos tikrinimų registracijos žurnalo formas ir šablonus.

DARBO SUTARČIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

darbo-sutarciu-zurnalas

Atsisiųsti darbo sutarčių registravimo žurnalo formą:

Darbo sutarčių registravimo žurnalas .(doc.)

 

Darbo sutartis tą pačią dieną, kai ją pasirašo direktorius, įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. Registravimo žurnale registruojamos visų rūšių darbo sutartys. Registravimo žurnalo lapai sunumeruojami, susiuvami, įrašytas lapų skaičius patvirtinamas darbdavio fizinio asmens ar darbdavio atstovo parašu ir antspaudu. Darbo sutarčių registravimo žurnale įrašai daromi iš eilės pagal darbo sutarčių sudarymo datas.

Registravimo žurnale nurodomi duomenys: įrašo eilės numeris, darbo sutarties numeris, jos sudarymo data, darbdavio fizinio asmens arba darbdavio atstovo vardas ir pavardė, darbuotojo vardas ir pavardė,  darbuotojo asmens kodas, darbuotojo valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris, darbuotojo darbo pradžios data, darbo sutarties sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 1–3 dalyse, pakeitimas, darbo sutarties nutraukimo data ir pagrindas, ištaisytos registravimo žurnalo skilties numeris ir naujo įrašo numeris, darbdavio fizinio asmens arba darbdavio atstovo vardo raidė, pavardė, parašas, darbo sutarties įregistravimo registravimo žurnale data, darbuotojo parašas ir antrojo darbo sutarties egzemplioriaus gavimo data.
Darbo sutarčių registravimo žurnale įrašai daromi iš eilės pagal darbo sutarčių sudarymo datas.


DARBO PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

darbo-pazymejimu-registravimo-zurnalas

Atsisiųsti darbo pažymėjimų registravimo žurnalo formą:

Darbo pažymėjimų registravimo žurnalas .(doc.)

 

Sudaręs su darbuotoju darbo sutartį darbdavys įteikia darbuotojui darbo pažymėjimą ne vėliau kaip iki darbo pradžios. Šio darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento formą, jo išdavimo, nešiojimo bei pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 „Dėl darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 40-1822)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

isakymu-registracijos-zurnalas

Atsisiųsti direktoriaus įsakymų registravimo žurnalo formą:

Direktoriaus įsakymų registravimo žurnalas .(doc.)

 

Dokumento registravimas – dokumento įtraukimas į apskaitą, suteikiant jam atskirą numerį ir taip užtikrinant jo oficialumo įrodymą.
Įstaigos parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai turi būti užregistruoti. Dokumentai įstaigoje registruojami vieną kartą. Dokumentai registruojami tą dieną, kai jie gaunami, pasirašomi ar patvirtinami.
Dokumentų registrų sąraše nurodomas kiekvieno dokumentų registro pavadinimas, jo identifikavimo žymuo (skaičius, raidė ar jų junginys), registro pildymo laikotarpis (metų, tęstinis), taip pat gali būti nurodytas už dokumentų registravimą atitinkamame registre atsakingas įstaigos struktūrinis padalinys ar darbuotojas bei kita reikiama informacija.
Įstaigos parengti dokumentai registruojami nustatytuose registruose, kuriuose įrašomi šie duomenys: dokumento registracijos numeris, registravimo data, dokumento pavadinimas (antraštė).
Parengti teisės aktai (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kita) registruojami atskiruose teisės aktų registruose  pagal rūšis ir saugojimo terminus. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 reglamentuoja dokumentų registravimo tvarką. 


GAUTŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

gautu-dokumentu-registracijos-zurnalas

Atsisiųsti gautų dokumentų registravimo žurnalo formą:

Gautų dokumentų registravimo žurnalas.(doc.)

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 reglamentuoja gautų dokumentų priėmimą ir įtraukimą į apskaitą: Visa įstaigos gauta korespondencija priimama ir paskirstoma įstaigos vadovo nustatyta tvarka:

Gauti dokumentai peržiūrimi. Jei gautas ne visas dokumentas, trūksta priedų ar gautame dokumente nurodytų pridedamų dokumentų, apie tai informuojamas siuntėjas. Vokai prie dokumentų nepaliekami, išskyrus atvejus, kai siuntėjo adresas nurodytas tik ant voko ar pašto antspaudo reikia dokumento išsiuntimo ar gavimo datai įrodyti. Įstaigai, įstaigos vadovui, struktūriniams padaliniams, darbuotojams adresuoti gauti dokumentai registruojami. Užregistruoti dokumentai perduodami įstaigos vadovui arba įstaigos vadovo nustatyta tvarka – atsakingiems darbuotojams, kurie susipažįsta su dokumentais ir, jei reikia, rašo rezoliucijas ar pavedimus (toliau – rezoliucijos), paskirdami vykdytojus, užduotis ir įvykdymo terminą. Dokumentai perduodami darbuotojams, kuriems pavedama vykdyti užduotis. 


SIUNČIAMŲJŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

siunciamuju-dokumentu-registracijos-zurnalas

Atsisiųsti siunčiamųjų dokumentų registravimo žurnalo formą:

Siunčiamųjų dokumentų registravimo žurnalas.(doc.)

 

Įstaigos siunčiami dokumentai registruojami siunčiamų dokumentų registruose, kuriuose įrašomi šie duomenys: dokumento registracijos numeris, registravimo data, adresatas, dokumento pavadinimas (antraštė).
Atsižvelgiant į įstaigos veiklos pobūdį, gali būti numatyti atskiri siunčiamų dokumentų registrai pagal korespondentus, temas ar rūšis.

Siunčiami dokumentai išsiunčiami adresatams, rengėjų vizuoti dokumentų nuorašai ar dokumentų kopijos patvirtinami ir dedami į bylas.

Jei adresatams siunčiamos patvirtintos dokumentų kopijos, patvirtinti nuorašai ar dokumentas siunčiamas tik faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, į bylą dedamas pasirašytas ir rengėjo vizuotas dokumentas.


PAREIGYBINIŲ INSTRUKCIJŲ (NUOSTATŲ) REGISTRAVIMO ŽURNALAS

pareigybiniu-instrukciju-registracijos-zurnalas

Atsisiųsti pareigybinių instrukcijų (nuostatų) registravimo žurnalo formą:

Pareigybinių instrukcijų registravimo žurnalas.(doc.)

 

Kai kuriose profesijose ir tarnybose, be darbo tvarkos taisyklių, drausmės statutų ir nuostatų, darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai ir nuostatai (L R darbo kodekso 232 str.). Pareigybinėse instrukcijose (nuostatuose) paprastai aprašoma pareigybė, pareigybės reikalavimai darbuotojui ir darbuotojo pavaldumas, aprašomos darbuotojo teisės ir pareigos, darbo pobūdis ir funkcijos, atsakomybės.
Parengtos pareigybinės instrukcijos (nuostatai) registruojami į registracijos žurnalą.

Registracijos žurnale užpildoma pareigybinės instrukcijos data, registracijos numeris, instrukcijos pavadinimas, patvirtinimo data, patvirtinęs asmuo, dokumento rengėjas. Žurnalo lapą pasirašo registruojantis asmuo.


DARBUOTOJŲ, PASITIKRINUSIŲ SVEIKATĄ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

darbuotoju-pasitikrinusiu-sveikata-registracijos-zurnalas

Atsisiųsti darbuotojų, pasitikrinusių sveikatą registravimo žurnalo formą:

Darbuotojų, pasitikrinusių sveikatą registravimo žurnalas.(doc.)

 

Asmenys, norintys įsidarbinti (toliau – įsidarbinantieji) ar dirbantys (toliau – darbuotojai) darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai.
Privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslas: apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės rizikos sąlygomis; siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (toliau – F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F Nr. 048/a) (dirbančiajam), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) (toliau – įsakymas Nr. 515)

Pagal: LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo; 2009-12-29 d. Nr. V-1072; www.lrs.lt

Darbuotojų, pasitikrinusių sveikatą, žurnale registruojama darbuotojo sveikatos patikrinimo data ir sekančio sveikatos pasitikrinimo data. Darbuotojas, pasitikrinęs sveikatą pasirašo tam skirtoje grafoje.


AKCININKŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Akcininkų registracijos žurnalas

Atsisiųsti akcininkų registravimo žurnalo formą:

Akcininkų registravimo žurnalas .(xls.)

 

Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1041, reglamentuoja materialiųjų akcijų savininkų registravimą: 

Bendrovėje, kuri yra išleidusi materialias akcijas (akcijų sertifikatus), akcijos apskaitomos registruojant bendrovės akcininkus akcininkų registravimo žurnale. Kiekvienas bendrovės materialias akcijas (akcijų sertifikatus) įsigijęs asmuo (bendrovės akcininkas) privalo būti įregistruotas akcininkų registravimo žurnale.

Akcininkų registravimo žurnale turi būti nurodyta:
duomenys apie kiekvieną akcininką: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir korespondencijos adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir korespondencijos adresas, jeigu jis nesutampa su buveinės adresu; akcininko turimų bendrovės akcijų skaičius ir nominali vertė pagal akcijų klases, materialių akcijų (akcijų sertifikatų) numeriai;  informacija apie akcininko turimų akcijų apmokėjimą (jeigu akcininkas bendrovės akcijų įsigijo pasirašydamas jas bendrovės steigimo ar įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais atveju), t. y. už akcijas sumokėta suma ir mokėjimo data ar nepiniginio įnašo vertė ir jo perdavimo bendrovei data, iki visiško akcijų apmokėjimo trūkstama suma ar įneštino nepiniginio įnašo vertė, visiško akcijų apmokėjimo termino pabaiga; informacija apie disponavimo akcijomis teisės ar su akcijomis susijusių kitų teisių apribojimus, taikomus akcininko turimoms akcijoms; informacija apie teisių, susijusių su akcininko turimomis akcijomis, perleidimą (perleidžiamos akcijų suteikiamos teisės; asmuo, kuriam šios teisės perleidžiamos; teisių perleidimo terminai ir panašiai). Akcininkų registravimo žurnale gali būti nurodoma ir kita informacija apie akcininką (akcininko sutikimu – jo telefonas, faksas, el. pašto adresas ir panašiai) ir jo turimas bendrovės akcijas (akcijų statusas, privilegijuotųjų akcijų suteikiamo dividendo dydis ir panašiai). Akcininkų registravimo žurnalo formą bendrovė gali papildyti kitomis reikiamomis skiltimis.

Pagal: Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1041; www.lrs.lt

Skaityti daugiau ...

Transporto priemonių apskaita, kelionės lapai - šablonai, formos, pavyzdžiai. Atsisiųskite transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, kelionės lapų pildymo formą, transporto priemonės panaudos sutarties formą, įsakymo dėl kuro normų nustatymo šabloną, eismo įvykio deklaracijos formą, atstumų tarp Lietuvos miestų lentelę.

TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

transporto-priemones-pirkimo-pardavimo-sutartis

Atsisiųsti transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties formą:

Transporto priemonės prikimo-pardavimo sutartis (.doc)

 

VĮ „Regitra“ pirkimo pardavimo sutarties forma, perkant transporto priemonę. Pasirašyta sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo įrodo transporto priemonės savininko pasikeitimą.

Nurodoma sutarties įsigaliojimo data ir laikas, nurodomi pirkėjo ir pardavėjo duomenys, transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris, spalva, identifikavimo numeris, variklio numeris, registracijos dokumento, transporto priemonės sutarta kaina. Sutartis laikoma įsigaliojusi po dokumento pasirašymo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

AUTOMOBILIO PANAUDOS SUTARTIS

automobilio-panaudos-sutartis

Atsisiųsti automobilio panaudos sutarties formą:

Automobilio panaudos sutartis (.doc)

 

Automobilio panaudos sutartimi, panaudos davėjas perduoda panaudos gavėjui laikinai ir neatlygintinai valdyti ir naudotis automobiliu, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti automobilį tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, arba sutartyje numatytos būklės  (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.629 straipsnio 1 dalis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LENGVOJO AUTOMOBILIO KELIONĖS LAPAS

automobilio-keliones-lapas

Atsisiųsti lengvojo automobilio kelionės lapo šabloną:

Lengvojo automobilio kelionės lapas (.xls)

 

Automobilio kelionės lapas vienas populiariausių dokumentų, kuriuo įmonė gali įforminti patirtas transporto priemonių eksploatavimo išlaidas.

Kelionės lape nurodoma: įmonės pavadinimas, kodas ir adresas; dokumento pavadinimas; kelionės lapo numeris ir laikotarpis, kuriam jis išrašomas; automobilio markė ir valstybinis numeris; vairuotojo vardas ir pavardė; asmens, įmonės vadovo įgalioto išrašyti kelionės lapus ir kontroliuoti vairuotojų darbą, pareigos, vardas, pavardė, parašas, kelionės lapo išrašymo data; išvykimo nustatytu maršrutu data;  nuvažiuoto atstumo skaitiklio duomenys kelionės pradžioje; automobilio bake rastas degalų kiekis kelionės pradžioje; automobilio išvykimo, paskyrimo vieta ir važiavimo tikslas;  nuvažiuoto atstumo skaitiklio duomenys kelionės pabaigoje (kilometrais); automobilio bake rastas degalų kiekis kelionės arba laikotarpio pabaigoje; per ataskaitinį laikotarpį, kuriam išrašytas kelionės lapas, nuvažiuotas atstumas (kilometrais); per mėnesį piltų degalų kiekis (litrais). Kelionės lapas patvirtinamas parašu.

 

 

 

 

 

 


ĮSAKYMAS DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS KURO NORMŲ NUSTATYMO

isakymas-tp-kuro-normos-nustatymo

Atsisiųsti įsakymo dėl automobilio kuro normos nustatymo šabloną:

Įsakymas dėl kuro normų nustatymo (.doc)

 

LR susisiekimo ministerijos 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405 patvirtina "AUTOMOBILIŲ KURO NORMŲ NUSTATYMO METODIKA" rekomenduoja kuro normų nustatymo metodiką automobiliams, specialios įrangos, sumontuotos ant automobilių, kuro sunaudojimui ir orientacinės kontrolinės (bazinės) normos automobiliams.

Dažniausiai automobilių kuro normai nustatyti naudojama linijinės kuro normos (l/100 km, m3/100 km). Linijinės kuro normos yra nustatomos techniškai tvarkingiems visų markių automobiliams tam tikroms eksploatavimo sąlygoms. Tai technologinės transportinio proceso kuro sąnaudų normos. Kuro sąnaudos garažo ir kitiems ūkiniams poreikiams į linijines normas neįeina ir nustatomos atskirai.

"Naudojamos trys linijinių normų rūšys:
bazinė norma -100 km automobilio ridos;
norma -100 tkm transportinio darbo;
norma važiavimui su kroviniu (įvertina kuro sąnaudų padidėjimą dėl manevravimo pakrovimo-iškrovimo punktuose).
Kelių, važiavimo, klimatinės ir kitos eksploatacinės sąlygos įvertinamos pataisos koeficientais.
Kuro normos didinamos:
dirbant žiemą – iki 10 procentų;
darbas, kurio metu technologiškai yra būtini dažni sustojimai (vidutiniškai daugiau kaip vienas sustojimas 1 km ridos) – iki 10 procentų;
darbas, kurio metu yra būtini maži greičiai (iki 20 km /h) – iki 10 procentų;
pradedant eksploatuoti naujus arba po kapitalinio remonto automobilius iki 1000 km ridos – iki 10 procentų;
darbas karjeruose, žemės ūkio arba miško išvežimo darbuose – iki 20 procentų;
mokomasis važiavimas – iki 20 procentų;
važiavimas užpustytais keliais – iki 20 procentų;
dirbant kalvotose vietovėse, kada aukštis virš jūros lygio:
nuo 500 iki 1500 m -iki 5 procentų;
nuo l501 iki 2000 m -iki 10 „;
nuo 2001 iki 3000 m -iki 15 „;
daugiau kaip 3000 m -iki 20 „;
dirbant miestuose, kuriuose gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100000 – iki 10 procentų.
Kuro normos mažinamos:
dirbant užmiestyje geros kokybės keliuose – iki 15 procentų;
eksploatuojant užsakomus bei žinybinius autobusus, kurių darbas nesusietas su pastoviais maršrutais – iki 10 procentų.
Tais atvejais, kai būtina taikyti kelis priedus, linijinė kuro norma nustatoma kontrolinę kuro sunaudojimo normą dauginant iš priedų sumos (arba jų skirtumo, jei vienu atveju norma yra didinama, o kitu – mažinama).
Kada automobilių pakrovimo arba iškrovimo metu dėl priešgaisrinės saugos reikalavimų negalima užgesinti variklio (naftos bazės, specialūs sandėliai ir pan.), nustatomos normatyvinės kuro sąnaudos, skaičiuojant, kad viena valanda variklio darbo prilygsta 5 km ridos.
Autotransporto įmonių techninėms reikmėms (diagnostikos bei reguliavimo darbai, techninės apžiūros ir pan.) normatyvinės kuro sąnaudos nustatomos ne didesnės kaip 0,5 procento nuo viso sunaudoto kuro kiekio. Leidžiama didinti kuro normas žiemos metu, kai vidutinė paros temperatūra tris paras iš eilės nukrenta žemiau kaip -50C.
Bazinės kuro normos, taip pat taikomi didinimo ar mažinimo koeficientai įteisinami įmonės vadovo įsakymu." Pagal: Dėl Automobilių kuro normų nustatymo metodikos; Rūšis: Įsakymas; Numeris: 405; Data: 1995-10-12; Publikavimas: Valstybės žinios, 1995-10-18, Nr. 85-1933; Statusas: Įsigalioja 1995-10-19; 1995-10-12 Priėmė - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; www.lrs.lt


EISMO ĮVYKIO DEKLARACIJA

deklaracija

Atsisiųsti eismo įvykio deklaracijos formą:

Eismo įvykio deklaracija (.pdf)

 

Ši Eismo įvykio (toliau - įvykio) deklaracija skirta įvykio aplinkybėms, dėl kurių sutaria jame dalyvavusių transporto priemonių vairuotojai, patvirtinti.

Tais atvejais, kai įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojai sutaria dėl jo aplinkybių ir, vadovaudamiesi Kelių eismo taisyklių nuostatomis, policijos į įvykio vietą nekviečia, jie privalo užpildyti ir pasirašyti Eismo įvykio deklaraciją (toliau - deklaracija).
Deklaracijos komplektą sudaro du vienodi blankai, kurie privalo būti identiškai užpildyti. Labai svarbu, kad vienas blankas būtų užpildytas abiejų eismo įvykio dalyvių, tačiau nėra svarbu, kurio vairuotojo transporto priemonė deklaracijoje žymima raidėmis A ar B.
Deklaracija pildoma įskaitomai (vardai, pavardės, draudimo įmonių pavadinimai - didžiosiomis raidėmis), o 12 laukelyje pasirinkti tinkami langeliai žymimi „x” ženklu.

 

 

 

 

 

 

 

 


 ATSTUMAI TARP LIETUVOS MIESTŲ

atstumai-tarp-miestu

Atsisiųsti atstumų tarp miestų lentelę:

Atstumai tarp Lietuvos miestų (.doc)

Skaityti daugiau ...

Personalo valdymo ir apskaitos dokumentai, dokumentų šablonai, tvarkomųjų, organizacinių ir kt. dokumentų formos ir pavyzdžiai. Atsisiųskite įsakymo dėl komandiruotės, prašymo dėl kasmetinių atostogų, įsakymo dėl kasmetinių atostogų, prašymo leisti mokymosi atostogų, įsakymo dėl tikslinių atostogų suteikimo, įsakymo dėl darbo užmokesčio didinimo, įsakymo dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo, įsakymo dėl pavadavimo, įsakymo dėl papildomo darbo, įsakymo dėl nuobaudos skyrimo, pasiaiškinimo dėl drausminės nuobaudos, nušalinimo nuo darbo akto, prašymo atleisti iš darbo ir įsakymo dėl atleidimo iš darbo šablonus. Visi reikalingiausi dokumentai vienoje vietoje !

ĮSAKYMAS DĖL KOMANDIRUOTĖS

isakymas-del-komandiruotesAtsisiųsti įsakymo dėl komandiruotės pavyzdį:

Įsakymas dėl komandiruotės (.doc).

Komandiruote laikomas įmonės direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu  įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos.
 
Įsakyme dėl komandiruotės turi būti nurodyta komandiruotės:
tikslas, vieta, trukmė, komandiruotės data, numatomos apmokėti išlaidų rūšys (dienpinigiai, kelionės išlaidos, apgyvendinimo išlaidos, kitos su komandiruote susijusios išlaidos.
Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRAŠYMAS DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO

prasymas-del-atostogu

 

Atsisiųsti prašymo išleisti kasmetinių atostogų pavyzdį:

Prašymas dėl kasmetinių atostogų (.doc).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ĮSAKYMAS DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO

isakymas-del-kasmetiniu-atostogu

Atsisiųsti įsakymo dėl kasmetinių atostogų suteikimo pavyzdį:

Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo(.doc).

 

Kasmetinės atostogos – tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, per kurį jam mokamas jo vidutinis darbo užmokestis ir jam paliekama darbo vieta (pareigos)(DK 165 str.)

Suteikiant darbuotojui kasmetines atostogas rašomas įsakymas, kuriame nurodoma už kuriuos darbo metus suteikiamos atostogos (pvz. už darbo metus nuo 2010-12-01 iki 2011-12-01), įsakyme nurodoma atostogų trukmė. Atostogos skaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, bet apmokamos pagal tai kiek atostogų metu darbuotojui pagal grafiką yra darbo dienų.

Į atostogų laiką įeina tiek darbo, tiek poilsio dienos, bet prie atostogų nepriskaičiuojamos švenčių dienos. Kai atostogų laikas sutampa su švenčių dienomis, atostogos atitinkamai pailgėja.

 

 

 

 

 

 


 

PRAŠYMAS DĖL MOKYMOSI ATOSTOGŲ

prasymas-del-mokymosi-atostogu

 

Atsisiųsti prašymo išleisti mokymosi atostogų pavyzdį:

Prašymas dėl mokymosi atostogų (.doc).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ĮSAKYMAS DĖL MOKYMOSI ATOSTOGŲ SUTEIKIMO

isakymas-del-mokymosi-atostogu

Atsisiųsti įsakymo dėl mokymosi atostogų suteikimo pavyzdį:

Įsakymas dėl mokymosi atostogų suteikimo(.doc).

 

 

Darbuotojams gali būti suteikiamos ir tikslinės atostogos - pvz. kūrybinės atostogos, nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, nemokamos atostogos, mokymosi atostogos stojant, egzaminams pasiruošti ir laikyti. Pagal įstaigų pažymas, įmonė suteikia mokymosi atostogas. Darbuotojas rašo prašymą dėl atostogų suteikimo. Atostogos skiriamos įmonės įsakymu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ĮSAKYMAS DĖL DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO

isakymas-du-didinimoAtsisiųsti įsakymo dėl darbo užmokesčio didinimo pavyzdį:

Įsakymas dėl darbo užmokesčio didinimo (.doc).

 

Įsakyme dėl darbuotojo darbo užmokesčio didinimo, rašoma nuo kurios dienos didinamas darbo užmokestis ir įrašomas darbo užmokesčio dydis.

Didinant darbo užmokestį, darbuotojo darbo sutartyje įrašomi darbo sutarties pakeitimai ir darbuotojas supažindinamas raštiškai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRAŠYMAS DIRBTI NE PILNĄ DARBO LAIKĄ

prasymas-dirbti-ne-visa-darbo-laika

Atsisiųsti prašymo dirbti ne visą darbo laiką pavyzdį:

Prašymas dirbti ne visą darbo laiką (.doc).

 

 

Darbo laikas - tai laikas, kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą, ir kiti jam prilyginti laikotarpiai. (Darbo kodekso 142 str.)
Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę.
Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų.

Jeigu kitaip nenustatyta sveikatos priežiūros įstaigos išvadoje, susitarus ne visas darbo laikas gali būti nustatomas sumažinant savaitės darbo dienų skaičių arba sutrumpinant darbo dieną (pamainą), arba darant ir viena, ir kita. Ne visas darbo laikas darbo dieną gali būti suskaidomas dalimis.

Pagal prašymą dėl darbo laiko trukmės sumažinimo, rašomas įsakymas ir įrašomi Darbo sutarties pakeitimai.

 

 

 

 

 

 

 


ĮSAKYMAS DĖL PAPILDOMO DARBO

isakymas-del-papildomo-darbo

Atsisiųsti įsakymo dėl papildomo darbo pavyzdį:

Įsakymas dėl papildomo darbo (.doc).

 

 

Darbuotojas gali eiti papildomas pareigas arba dirbti papildomą darbą toje pačioje darbovietėje.  Darbuotojas su darbdaviu gali susitarti, jei to nedraudžia įstatymai, kad jis toje pačioje darbovietėje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikrą papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą. (DK 114 str. 1 d.)

Įsakyme dėl papildomo darbo rašomos darbuotojo papildomos pareigos, data ir mėnesinis darbo užmokestis.

Su įsakymu darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĮSAKYMAS DĖL DARBO SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMO

isakymas-del-ds-pakeitimoAtsisiųsti įsakymo dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo pavyzdį:

Įsakymas dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo (.doc).

 

Darbo sutarties sąlygų keitimas įforminamas darbdavio įsakymu, kai yra darbuotojo rašytinis sutikimas. Pakeitimai įrašomi į Darbo sutartį, kur nurodomas ir pakeitimo pagrindas. Pakeitimai tvirtinami darbuotojo ir darbdavio parašais ir įmonės antspaudu.

DK 120 str. 1 d. suteikia darbdaviams teisę keisti darbuotojų darbo sutarčių sąlygas, kai keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĮSAKYMAS DĖL PAVADAVIMO

isakymas-del-pavadavimo

Atsisiųsti įsakymo dėl pavadavimo pavyzdį:

Įsakymas dėl pavadavimo (.doc).

 

Pavadavimas įforminamas direktoriaus įsakymu dėl darbuotojo ar savo pavadavimo ir pasirašytinai supažindina pavaduojantį asmenį. Įsakyme dėl pavadavimo nurodoma pavadavimo trukmė, pareigos, pavadavimo priežastis.

Jei reikalinga - pavadavimo metu pavaduojančiam asmeniui išduodamas paprastos rašytinės formos įgaliojimą ar prokūrą jį pakeičiančiam direktoriui.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĮSAKYMAS DĖL NUOBAUDOS SKYRIMO

isakymas-del-nuobaudos

Atsisiųsti įsakymo dėl nuobaudos skyrimo pavyzdį:

Įsakymas dėl nuobaudos skyrimo (.doc).

 

Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Dokumentuodamas darbo pažeidimą, darbuotojas turi nustatyti darbo drausmės pažeidimo faktą.

Drausminės nuobaudos gali būti: pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo.

Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintu dėl darbo drausmės pažeidimo.

Drausminė nuobauda skiriama įsakymu, kuriame nurodoma drausminės nuobaudos rūšis ir jos taikymo motyvai. Darbuotojui apie įsakymą pranešama pasirašytinai.

 

 

 

 

 

 

 

 


PASIAIŠKINIMAS DĖL DRAUSMĖS PAŽEIDIMO

pasiaiskinimas-del-drausmesAtsisiųsti pasiaiškinimo dėl drausmės pažeidimo pavyzdį:

Pasiaiškinimas dėl drausmės pažeidimo (.doc).

 

Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintu dėl darbo drausmės pažeidimo.

Dokumentas reikalingas aplinkybių dėl drausmės pažeidimų išaiškinimui ir įvertinimui. Jei per nustatytą laikotarpį darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo, drausminė nuobauda gali būti skiriama ir be pasiaiškinimo - tokiu atveju surašomas aktas, kuriame užfiksuojamas šis faktas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NUŠALINIMO NUO DARBO AKTAS

nusalinimo-aktasAtsisiųsti nušalinimo nuo darbo akto pavyzdį:

Nušalinimo nuo darbo aktas (.doc).

 

Nušalinimas nuo darbo - padėtis, kai darbo santykiai tarp darbo sutarties šalių išlieka, tačiau įstatymų nustatytais atvejais darbdavys savo iniciatyva arba valstybės įgaliotų institucijų nurodymu kurį laiką neleidžia darbuotojui dirbti bei, kaip įprasta, būti darbo vietoje ir nemoka darbo užmokesčio.

Nušalinimo nuo darbo akte konstatuojamas nušalinimo pagrindas, įvertinami pažeidimo požymiai

Aktą pasirašo įmonės vadovas  arba jo įgaliotas asmuo, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem įmonės darbuotojams (komisija). Nušalintas darbuotojas supažindinamas su aktu pasirašytinai. Jis turi nurodyti, ar sutinka (nesutinka) su nušalinimu nuo darbo.


 

 

 

 

 

 

 


PRAŠYMAS ATLEISTI IŠ DARBO SAVO NORU (pagal LR DK 127 str. 1 d.)

Prasymas-atleisti-is-darboAtsisiųsti atleisti iš darbo prašymo pavyzdį:

Prašymas atleisti iš darbo (.doc).

 

Darbuotojas, norėdamas savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį, darbdaviui turi pateikti rašytinį prašymą dėl atleidimo iš darbo savo noru. Nesant darbuotojo rašytinio pareiškimo su prašymu atleisti jį iš darbo, sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva yra neteisėtas.

Darbuotojui, nutraukusiam darbo sutartį pagal LR DK 127 str. 1 d., nepriklauso išeitinė išmoka, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĮSAKYMAS ATLEISTI IŠ DARBO  (pagal LR DK 127 str. 1 d.)

isakymas-del-atleidimo-savo-noru

 

Atsisiųsti įsakymo dėl atleidimo iš darbo pavyzdį:

Įsakymas atleisti iš darbo (.doc).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ĮSAKYMAS ATLEISTI IŠ DARBO PAGAL

isakymas-del-atleidimo

Atsisiųsti įsakymo dėl atleidimo iš darbo pavyzdį:

Įsakymas atleisti iš darbo (.doc).

 

 

Darbo sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, suėjus terminui, darbuotojo prašymu, dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių, darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės.

DK 125 str. - numato darbo sutarties nutraukimą šalių susitarimu.

DK 126 str. - numato darbo sutarties nutraukimą suėjus terminui.

DK 127 str. - numato darbo sutarties nutraukimą darbuotojo pareiškimu.

DK 129 str. - numato darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės.

DK 136 str. - numato darbo sutarties nutraukimą atleidžiant darbuotoją be išankstinio įspėjimo.

Darbo sutartis gali būti nutraukta tik įstatymų nustatytu pagrindu ir tvarka. Darbdavys darbo sutarties pasibaigimą įformina įsakymu, kuris turi atitikti sutarties pasibaigimo aplinkybes. Su įsakymu darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.

Skaityti daugiau ...

Pažymos, įgaliojimai, raštai, protokolai. Atsisiųskite įgaliojimo atstovauti įmonę, visuotinio akcininko susirinkimo protokolo, posėdžio protokolo, pažymos apie darbo užmokestį formas ir šablonus.

ĮGALIOJIMAS ATSTOVAUTI ĮMONĘ

Atsisiųsti įgaliojimo atstovauti įmonę pavyzdį:

Įgaliojimas atstovauti įmonę (.doc).

ĮGALIOJIMAS ATSTOVAUTI TEISME

Atsisiųsti įgaliojimo atstovauti teisme pavyzdį:

Įgaliojimas atstovauti teisme (.doc).

igaliojimasigaliojimas-atstovauti-teisme

Įmonė įgalioja darbuotoją atstovauti bendrovę, pasirašant sutartis, sudarinėjant sandorius, atstovauti teisme ir pan. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis.

Jei įgaliojimas suteikiamas konkrečiam terminui - įrašoma įgaliojimo trukmė - iki kada galiojimas galioja.


VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Atsisiųsti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo pavyzdį:

Akcininkų susirinkimo protokolas (.doc).

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Atsisiųsti tarybos posėdžio protokolo pavyzdį:

Tarybos posėdžio protokolas (.doc).

protokolas-akcininku-susirinkimas

 protokolas-posedzio

Protokolas – dokumentas, kuriame fiksuojama posėdžio, susirinkimo ir kt. klausimų svarstymo eiga ir priimti nutarimai ar sprendimai. Protokolas turi turėti antraštinę ir įvadine dalį, tekstą ir parašus. Antraštinėje dalyje nurodoma įmonė ir pavadinimas, data, dokumento pavadinimas, numeris. Įvadinėje dalyje vis iš naujos eilutės nurodoma: posėdžio pirmininkas, sekretorius, išvardijami dalyviai arba nurodomas jų skaičius. Paskui pateikiama darbotvarkė – surašomi visi svarstomi dalykai.

Tekstas fiksuoja renginio eigą ir nutarimą ir pradedamas žodžiu SVARSTYTA, toliau užrašoma svarstymo eiga. Nutariamoji dalis pradedama žodžiu NUTARTA (NUSPRĘSTA), po kurio pateikiamas apibendrinimas ar išvados, balsavimo rezultatas ar nutarimas. Toliau ta pačia tvarka protokoluojami kiti svarstomi dalykai. Protokolą su visais parašo rekvizitais pasirašo pirmininkas ir sekretorius.


PAŽYMA APIE DARBUOTOJUI PASKAIČIUOTĄ IR IŠMOKĖTĄ DARBO UŽMOKESTĮ

Atsisiųsti pažymos apie paskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį pavyzdį:

Pažyma apie išmokėtą darbo užmokestį (.doc).

pazyma-apie-ismoketa-darbo-uzmokesti-atlyginima


PAŽYMA APIE DARBĄ ĮSTAIGOJE (ĮMONĖJE)

Atsisiųsti pažymos apie darbą įstaigoje (įmonėje) pavyzdį:

Pažyma apie darbą įstaigoje (įmonėje) (.pdf).

darbdavio-pazymaDarbdaviams, atleidžiant darbuotojus nuo 2009 m. gruodžio 1 d., nebereikia rengti pažymų apie darbą įstaigoje ar įmonėje, o nuo šios datos darbo netekusiems asmenims – teikti minėtų pažymų teritorinėms darbo biržoms. Darbo biržos informaciją apie darbuotojų atleidimo priežastis ir jiems skirtas išeitines išmokas gaus tiesiai iš „Sodros“.
Pažymą apie darbą įstaigoje ar įmonėje darbdavys privalo pateikti tik asmenims, atleistiems iš darbo iki 2009 m. lapkričio 30 d., o iki šios datos atleisti darbuotojai, kaip ir anksčiau, - pateikti ją darbo biržai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BYLŲ (DOKUMENTŲ) PERDAVIMO AKTAS

Atsisiųsti bylų (dokumentų) perdavimo aktą:

Bylų perdavimo ir priėmimo aktas (.doc).

bylu-perdavimo-akto-formaBylų ir dokumentų perdavimas ir priėmimas keičiantis darbuotojams:

Leidžiamas direktoriaus įsakymas dėl bylų ir dokumentų perdavimo ir priėmimo, kuriame nurodomas perdavimo ir priėmimo terminas ir kokie dokumentai bus perduodami.
Esant būtinybei, gali būti sudaroma bylų ir dokumentų perdavimo–priėmimo komisija.

Bylų, dokumentų akte nurodomas pagrindas, perdavėjas, priėmėjas ir išvardinama kas yra perduodama ir priimama.

Aktą pasirašo asmuo perdavęs bylas ir asmuo priėmęs bylas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MEDŽIAGŲ NURAŠYMO AKTAS

Atsisiųsti medžiagų nurašymo aktą:

Medžiagų nurašymo aktas (.xls).

medziagu-nurasymo-aktasMedžiagų nurašymo akto pagrindas - įmonės direktoriaus įsakymas dėl medžiagų nurašymo.

Medžiagų nurašymo aktą tvirtina tvirtina įmonės direktorius. Surašant aktą sudaroma komisija. Akte išvardinamos nurašomų medžiagų pavadinimai, vnt., kiekis, kaina, suma. Medžiagų nurašymo aktą pasirašo sudaryta komisija.


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NUŠALINIMO NUO DARBO AKTAS

Atsisiųsti nušalinimo nuo darbo akto pavyzdį:

Nušalinimo nuo darbo aktas (.doc).

nusalinimo-aktasNušalinimas nuo darbo - padėtis, kai darbo santykiai tarp darbo sutarties šalių išlieka, tačiau įstatymų nustatytais atvejais darbdavys savo iniciatyva arba valstybės įgaliotų institucijų nurodymu kurį laiką neleidžia darbuotojui dirbti bei, kaip įprasta, būti darbo vietoje ir nemoka darbo užmokesčio.

Nušalinimo nuo darbo akte konstatuojamas nušalinimo pagrindas, įvertinami pažeidimo požymiai

Aktą pasirašo įmonės vadovas  arba jo įgaliotas asmuo, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem įmonės darbuotojams (komisija). Nušalintas darbuotojas supažindinamas su aktu pasirašytinai. Jis turi nurodyti, ar sutinka (nesutinka) su nušalinimu nuo darbo.


 

 

 

Skaityti daugiau ...

Buhalterinės apskaitos dokumentų, personalo apskaitos dokumentų šablonai, formos ir pavyzdžiai. Atsisiųskite PVM sąskaitos-faktūros, kasos knygos, kasos pajamų orderio, kasos išlaidų orderio, pinigų priėmimo kvito, darbo laiko apskaitos žiniaraščio, medžiagų nurašymo akto, įsakymo dėl parašų pavyzdžių tvirtinimo, įsakymo dėl ilgalaikio turto vertės, įsakymo dėl PVM sąskaitų-faktūrų ir kasos dokumentų registravimo ir numeravimo tvarkos, darbo tvarkos taisyklių šablonus, pavyzdžius ir formas.

PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA

Atsisiųsti PVM sąskaitos-faktūros pavyzdį:

PVM sąskaita-faktūra (.xls).

pvm-saskaita-fatura-sablonas

PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodyta:

PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data;

PVM sąskaitos-faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą-faktūrą;

prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;

prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jei pirkėjas registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais;

prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);

prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas;

Nuo 2013-01-01 tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas, taip pat jų kiekis.

prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita-faktūra įforminamas avanso gavimas, - avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data;

tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą;

tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė;

PVM tarifas (tarifai);

PVM suma nacionaline valiuta;

Nuo 2013-01-01 kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, kurios neapmokestinamos arba apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, tiekimas (teikimas), - nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą arba bet kokia kita nuoroda, kad prekės (paslaugos) neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą.

PVM įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje nurodyti duomenys apie naują transporto priemonę (t. y. eksploatavimo pradžia, rida, valandų skaičius) - naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę atveju;

Nuo 2013-01-01 kai taikoma speciali turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVM įstatymo XII skyriaus antrajame skirsnyje, - nuoroda "Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros", o kai taikoma speciali naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVM įstatymo XII skyriaus trečiajame skirsnyje, - atitinkama nuoroda "Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės", "Maržos apmokestinimo schema. Meno kūriniai" arba "Maržos apmokestinimo schema. Kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai".

fiskalinio agento PVM mokėtojo kodas, pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas, - kai pagal šį Įstatymą prievolė apskaičiuoti PVM tenka užsienio apmokestinamojo asmens paskirtam fiskaliniam agentui.

Nuo 2013-01-01 :

kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, už kurias prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui), tiekimas (teikimas), - nuoroda "Atvirkštinis apmokestinimas";

kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, - nuoroda "Pinigų apskaitos sistema";

kai PVM sąskaitą faktūrą prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo vardu įformina pirkėjas, - nuoroda "Sąskaitų faktūrų išsirašymas".
Pagal: Valstybinė mokesčių inspekcija; PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.); www.vmi.lt


 

KASOS KNYGA

Atsisiųsti kasos knygos šabloną

Kasos knyga (.xls).

kasos-knygaVisos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą:

1. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai.
2. Jeigu kasos operacijos nekompiuterizuotos, ūkio subjektas pildo kasos knygą (knygas), kurios (kurių) lapai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašas, nurodantis kasos knygos lapų skaičių, tvirtinamas ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais. Įrašai kasos knygoje daromi dviem egzemplioriais per kalkę arba savaiminio kopijavimo popierių. Antrieji lapų egzemplioriai turi būti atplėšiami ir naudojami kaip kasininko apyskaita, pirmieji lieka kasos knygoje. Pirmieji ir antrieji lapų egzemplioriai numeruojami tais pačiais numeriais. Trynimai ir nepatvirtinti taisymai kasos knygoje draudžiami. Taisymai turi būti patvirtinti kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais.

Kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį. Kasdien (išskyrus atvejus, kai pinigai iš kasos mokami pagal mokėjimo žiniaraštį (neilgiau kaip  5 darbo dienos), jeigu vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nenustatyta kitaip, baigiantis darbo dienai, kasininkas susumuoja dienos operacijas, įrašo kasos likutį ir atiduoda (jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, - išspausdina ir atiduoda) vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) antrąjį atplėšiamąjį lapą su kasos pajamų ir išlaidų dokumentais, kaip kasininko apyskaitą. Kasos knygoje pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), priėmęs šiuos dokumentus. Vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta tvarka kasininko apyskaitos gali būti sudaromos ne kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kasininko apyskaitą privaloma sudaryti kiekvieno mėnesio pabaigoje. Pagal: www.vmi.lt

 


KASOS IŠLAIDŲ ORDERIS

Atsisiųsti kasos išlaidų orderio šabloną

Kasos išlaidų orderis (.xls).

KASOS PAJAMŲ ORDERIS

Atsisiųsti kasos pajamų orderio šabloną

Kasos pajamų orderis (.xls).

kasos-pajamu-orderis-kpokasos-islaidu-orderis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasos pajamų bei išlaidų orderiai pildomi tiksliai ir aiškiai rašalu, tušinuku arba techninėmis priemonėmis. Juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų - net ir patvirtintų. Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąja raide eilutės pradžioje.

Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą arba išmokami iš kasos pinigai.

Pinigai priimami arba išmokami tik kasos pajamų arba išlaidų orderių išrašymo dieną.

Teisės aktai: LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 179 " DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II d. 11 p. Pagal: www.vmi.lt

 


PINIGŲ PRIEĖMIMO KVITAS

Atsisiųsti pinigų priėmimo kvito šabloną:

Pinigų priėmimo kvitas (.xls).

Pinigu priemimo kvitas

Pinigų priėmimo kvitas ir pinigų išmokėjimo kvitas yra grynųjų pinigų priėmimo ir išmokėjimo dokumentas, kuris, tinkamai užpildytas ir turintis visus privalomus rekvizitus, patvirtina prekių (paslaugų) pardavimo ar prekių (antrinių žaliavų ir pan.) pirkimo ūkinės operacijos įvykdymo faktą.

Kvitai naudojami klientams atsiskaitant arba perkant iš asmenų prekes ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Kvitai nepakeičia kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių ir  negali  būti išrašomi įnešant pinigus į ūkio subjekto kasą ar juos šioje kasoje išmokant.

Kvite turi būti nurodyta:

1. dokumento pavadinimas;

2. ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, pavadinimas;

3. ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, kodas;

4. kvito data;

5. parduodamų ar perkamų prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina. Šie duomenys nenurodomi, kai prekių (paslaugų) pardavėjas pardavimo operaciją įformina sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, draudimo liudijimu (polisu) arba kitu teisės aktuose nurodytu apskaitos dokumentu, kuriame yra šie duomenys. Tokiu atveju kvito eilutėje "Sumokėti už" ("Išmokėti už") rašomas žodis "Apmokėta", nurodomas pardavimo dokumento pavadinimas, serija ir numeris;

6. sumokėta (išmokėta) suma litais žodžiu bei centai skaičiais ir visa suma skaičiais;

7. kvitą išrašiusio prekių (paslaugų) pardavėjo (supirkėjo) pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė;

8. pirkėjo parašas, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (šie duomenys nurodomi pirkėjo pageidavimu);

9. prekes pristačiusio asmens parašas, vardas ir pavardė, o šio asmens pageidavimu - jo asmens kodas, gyvenamoji vieta.

Kvito serija ir numeris turi būti formuojami taip:

1. numeris sudaromas didėjančia seka;

2. numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) ūkio subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma(-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų;

3. ūkio subjektai privalo užtikrinti kvito numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtinguose kvituose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija). www.vmi.lt


DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

Atsisiųsti darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdį:

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinė forma (.doc).

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio šablonas su įvestomis formulėmis (.xls).

darbo-laiko-apskaitos-ziniarastis

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis nustato įmonės darbuotojų faktiškai dirbtą laiką. Į darbo laiko apskaitos žiniaraštį surašomi šie duomenys: visų įmonės, įstaigos ar organizacijos sąrašuose esančių darbuotojų vardai, pavardės, jų pareigos (profesija, kvalifikacinė kategorija), darbo grafiko numeris (jeigu įmonėje naudojamas ne vienas darbo grafikas) ir nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, kuriose konkrečioms darbuotojų kategorijoms taikoma suminė darbo laiko apskaita, apskaičiuoja sąlyginį mėnesio darbo valandų skaičių. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ranka ar kompiuteriu žymima kiekvieną dieną dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą atvejai. Darbo laikas žymimas valandomis, o neatvykimo į darbą atvejams taikomas sutartinis žymėjimas. Darbuotojams turi būti suteikta galimybė susipažinti su darbo laiko apskaitos žiniaraščiu įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo nustatyta tvarka.


MEDŽIAGŲ NURAŠYMO AKTAS

Atsisiųsti medžiagų nurašymo akto šabloną:

Medžiagų nurašymo aktas (.xls).

medziagu-nurasymo-aktas

 

Medžiagų nurašymo akto pagrindas - įmonės direktoriaus įsakymas dėl medžiagų nurašymo.

Medžiagų nurašymo aktą tvirtina tvirtina įmonės direktorius. Surašant aktą sudaroma komisija. Akte išvardinamos nurašomų medžiagų pavadinimai, vnt., kiekis, kaina, suma. Medžiagų nurašymo aktą pasirašo sudaryta komisija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĮSAKYMAS DĖL PARAŠŲ PAVYZDŽIŲ PATVIRTINIMO

Atsisiųsti įsakymo dėl parašų pavyzdžių patvirtinimo šabloną

Įsakymas dėl parašų patvirtinimo. (.doc)

isakymas-del-parasu

Įsakymą dėl parašų pavyzdžių patvirtinimo leidžia įmonės direktorius. Įsakymu patvirtinami darbuotojų sąrašai ir jų parašų pavyzdžiai, turinčių teisę pasirašyti įmonės dokumentus.

Buhalterinės apskaitos įstatyme 14 sk. (Nr: IX-574; 2003-12-18), dėl apskaitos dokumentų pasirašymo teigiama: ,,1. Ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudarytoje su užsakovu.

2. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys." www.lrs.lt

 

 

 

 

 

 

 


 

ĮSAKYMAS DĖL ILGALAIKIO TURTO VERTĖS PATVIRTINIMO

Atsisiųsti įsakymo dėl ilgalaikio turto vertės patvirtinimo šabloną

Įsakymas dėl ilgalaikio turto vertės patvirtinimo. (.doc)

isakymas-ilgalaikio-turto-verte

Įsakymą dėl ilgalaikio turto vertės leidžia įmonės direktorius. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė į sąnaudas nurašoma per visą jo naudingo tarnavimo laikotarpį. Daiktas priskyrimas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka šias sąlygas: šis daiktas turi nuosavybės ar išperkamosios nuomos teise priklausyti įmonei. Daikto įsigijimo vertė turi būti didesnė už įmonės nusistatytą minimalią ilgalaikio turto vertę. Daikto naudojimas įmonės veikloje turi būti ilgiau nei 1-neri  metai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĮSAKYMAS DĖL PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ IR KASOS DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO IR NUMERAVIMO TVARKOS ĮMONĖJE:

Atsisiųsti įsakymo dėl PVM sąskaitų-faktūrų ir įmonėje naudojamų kasos dokumentų registravimo ir numeravimo tvarkos šabloną

Įsakymas dėl PVM sąskaitų-faktūrų ir įmonėje naudojamų kasos dokumentų registravimo ir numeravimo tvarkos. (.doc)

kasos-dokumentu-registravimo-tvarka

PVM sąskaitų-faktūrų, kasos išlaidų orderių ir kasos pajamų orderių serija, skaitmenų skaičius, numeravimo tvarka, jų registravimo ir saugojimo tvarka tvirtinama įmonės vadovo įsakymų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS:

Atsisiųsti darbo tvarkos taisyklių pavyzdį

Darbo tvarkos taisyklės. (.doc)

darbo-tvarkos-taisykles

Darbo tvarkos taisyklės apibrėžia bendrą darbo tvarką įmonėje.

Darbo vidaus taisyklėse pateikiamos pagrindinės žinios apie įmonę ar organizaciją, apibrėžiama priėmimo į darbą, atleidimo iš pareigų, darbo sutarties keitimo tvarka, išskiriamos pagrindinės darbuotojo ir darbdavio bendrosios teisės ir pareigos ir darbuotojo ir darbdavio pareigos, susijusios su darbo sutarties vykdymu.

Nustatomas darbo laiko trukmė, darbo laiko ypatumai įmonėje, poilsio laikas: darbo laiko pradžia ir pabaiga, pietų pertraukos trukmė ir laikas, darbo laiko trukmė šventinių ir poilsio dienų išvakarėse, viršvalandinis darbas ir kt., pertraukos darbo metu, savaitės nepertraukiamasis poilsis, kasmetinis poilsio laikas.

Taisyklėse aprašomi darbuotojų skatinimo ir drausminių nuobaudų taikymo būdai (pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo), darbo etika ir darbo santykiai.

Taisyklių pabaigoje nurodoma taisyklių įsigaliojimo, keitimo ir papildymo tvarka, darbuotojų supažindinimo tvarka ir vykdymas.

 

 

 

 

Skaityti daugiau ...

Priėmimo į darbą dokumentai, dokumentų šablonai: Darbo sutartis, prašymas priimti į darbą, įsakymas priimti į darbą, akcininko sprendimas dėl Direktoriaus priėmimo į darbą, prašymas dėl NPD taikymo, prašymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo ir pervedimo, darbuotojo darbo pažymėjimas. Atsisiųskite priėmimo į darbą dokumentų šablonus ir pavyzdžius.

DARBO SUTARTIS

Atsisiųsti darbo sutarties pavyzdinę formą:

Darbo sutarties forma (.doc).

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

darbo-sutartis1darbo-sutartis2

Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (įmonės, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.); darbo funkcijų, t.y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų; darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.).
Šalys gali susitarti ir dėl kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai arba kolektyvinė sutartis nedraudžia jas nustatyti.
Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą dviem egzemplioriais.
Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo sutartis tą pačią dieną, kai ji buvo sudaryta, turi būti įregistruota darbo sutarčių registravimo žurnale.

Parengta pagal: Lietuvos darbo birža. Įsidarbinimo dokumentai. Daugiau informacijos: www.ldb.lt


PRAŠYMAS PRIIMTI Į DARBĄ

Atsisiųsti prašymo priimti į darbą šabloną:

Prašymas priimti į darbą (.doc).

prasymas-priimti-i-darbaPrašymas dėl priėmimo į darbą reikalingas įdarbinimo procedūroms ir saugomas darbuotojo asmens byloje.

Privalomieji rekvizitai - adresantas, adresatas, dokumento pavadinimas, data, tekstas, parašas.

Prašymas rašomas įmonės direktoriui.

Prašyme įrašomos pareigos ir data nuo kurios darbuotojas pradės dirbti.

Kartais reikia pateikti kitų dokumentų (mokslo diplomo kopiją, sveikatos pažymėjimą, fotonuotrauką ir pan.) Tada, po pagrindiniu tekstu rašomas žodis PRIDEDAMA ir užrašomi pridėtų dokumentų pavadinimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

Atsisiųsti įsakymo dėl priėmimo į darbą šabloną:

Įsakymas dėl priėmimo į darbą (.doc).

isakymas-priimti-i-darbaĮsakyme nurodomas dokumento sudarytojo pavadinimas, įsakymo pavadinimas, įsakymo data, numeris, sprendimas. Nurodoma ką, nuo kada, kokioms pareigoms yra priimamas į darbą asmuo.

Įsakyme priimti į darbą turi būti įrašytas darbo užmokestis. Jeigu numatomas išbandymo laikotarpis, ši sąlyga ir trukmė  turi būti nurodytas.

Įsakymo data - jo pasirašymo data. Įsakymai numeruojami iš eilės. Registracijos numerį sudaro simbolis Nr., registracijos žurnalo identifikavimo žymuo ir įsakymo eilės numeris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

Atsisiųsti vienintelio akcininko sprendimą dėl priėmimo į darbą šabloną:

Vienintelio akcininko sprendimas dėl direktoriaus priėmimo į darbą (.doc).

vienintelio akcininko sprendimas del direktoriausDirektorius priimamas į darbą akcininkų sprendimu visuotinio akcininku susirinkimo metu. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Akcininko sprendime nurodomas priimamo į darbą asmens pareigos, asmens duomenys ir numatytas darbo laikas ir darbo užmokestis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DARBO PAŽYMĖJIMAS

Atsisiųsti darbo pažymėjimo šabloną:

Darbo pažymėjimas (.doc).

darbo-pazymejimasDarbo pažymėjimo rekvizitai yra įmonės pavadinimas, data ir numeris, darbuotojo vardas ir pavardė, asmens kodas, pareigų pavadinimas, nuotrauka,  darbo sutarties data ir numeris, įmonės antspaudas, darbdavio pareigos, parašas, vardas ir pavardė, darbo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo datos.

Darbo pažymėjimas - darbuotojo tapatybę patvirtinantis dokumentas, kurį išduoda ir keičia darbdavys.
Sudarant darbo sutartį, darbuotojui kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi, privaloma įteikti darbo pažymėjimą. Darbo pažymėjimas įteikiamas ne vėliau kaip prieš darbo pradžią. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino.

Nauji, keičiami darbo pažymėjimai registruojami darbo pažymėjimų registravimo žurnale, kuriame darbuotojas, gavęs naują arba pakeistą pažymėjimą - pasirašo.

Darbo pažymėjimą darbuotojas privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbo vietoje ir pateikti kontroliuojančioms institucijoms reikalaujant.


PRAŠYMAS DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ DYDŽIO (NPD) TAIKYMO

Atsisiųsti prašymo dėl NPD taikymo šabloną:

Prašymas dėl NPD taikymo (.doc).

prasymas-npdNeapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD) taikomas tik su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Jis taikomas nuolatiniam Lietuvos gyventojui mokestiniu laikotarpiu ir mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją - GPMĮ 20 str.

Pritaikant neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD):
būtinas rašytinis darbuotojo prašymas dėl NPD taikymo;
būtini dokumentai, patvirtinantys teisę į didesnį arba papildomą NPD.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRAŠYMAS DĖL DARBO UŽMOKESČIO MOKĖJIMO IR PERVEDIMO

Atsisiųsti prašymo dėl darbo užmokesčio mokėjimo ir pervedimo šabloną:

Prašymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo (.doc).

prasymas-du-mokejimoPrašymas dėl darbo užmokesčio (atlyginimo) mokėjimo teikiamas įmonei. Prašyme rašytinai nurodoma atlyginimo mokėjimo tvarka ir terminai  į konkrečią sąskaitą konkrečiame banke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaityti daugiau ...

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus