Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Tinklalapio naudojimosi nuostatos

Tinklapio naudojimosi nuostatos Tinklapio naudojimosi nuostatos

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. www.visainfo.lt (toliau – Tinklalapis) suteikia Jums galimybę susipažinti su Tinklalapyje publikuojama įvairaus pobūdžio informacija, reklama, skelbimais ir kita (toliau – Turinys). Turinys yra prieinamas kiekvienam asmeniui nemokamai ir gali būti naudojamas tik jo privatiems tikslams, vadovaujantis šiomis nuostatomis.

2. Naudojantis Tinklalapiu vartotojams suteikiama galimybė jame paskelbti bei peržiūrėti informaciją apie siūlomus, atstovaujamus, parduodamus, perkamus, mainomus, dovanojamus objektus šiose Nuostatose nustatyta tvarka. Tinklalapio vartotojas yra asmuo, paskelbęs ar norintis peržiūrėti informaciją Tinklalapyje (toliau - Vartotojas). Nuostatos yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Nuostatomis ir įsipareigojimą jų laikytis publikuodamas informaciją. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Nuostatų sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.

Sutikimas naudoti: Jūs sutinkate, kad naudositės Tinklalapiu tik šiomis Nuostatomis leidžiamu būdu. Jei nesutinkate su šiomis Nuostatomis, prašome nenaudoti Tinklapio.

3. Tinklalapis ir jame esanti informacija yra valdomi įmonės UAB „Admonita“ (į/k: 304916723). Visais klausimais dėl turinio galima kreiptis kategorijoje „Kontaktai” nurodytais telefonais ar elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

II. AUTORINĖS TEISĖS

1. Tinklalapyje esanti raidinė santrumpa visainfo.lt ir logotipas yra prekių ženklai, kurių savininkų išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Be UAB „Admonita“ išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti svetainėje esančią informaciją, ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

2. Tinklalapis pasilieka visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Tinklalapio Turinį, Tinklalapio dizainą (layout) ir naudojamą programinę įrangą.

3. Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite gauti mūsų sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį (mūsų logotipą ir nuorodą www.visainfo.lt).

4. Draudžiama keisti arba šalinti iš Turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus.

5. Tuo atveju, jei patalpinate Tinklalapyje tam tikrą informaciją (reklamą, nuorodas, naujienas, komentarus, skelbimus, nuotraukas, video ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš Tinklalapio.

III. INFORMACIJOS, INFOPUSLAPIŲ IR NEMOKAMŲ SKELBIMŲ TALPINIMO, PRIEŽIŪROS IR ATSAKOMYBĖS NUOSTATOS

1. Įmonės Infopuslapis privalo būti patalpintas rubrikoje „Įmonių kataloge“ prie įmonei tinkamų veiklos sričių.

Skelbimas privalo būti patalpintas rubrikoje „Nemokami skelbimai“ tik jam skirtoje kategorijoje.

2. Viename Infopuslapyje leidžiama paskelbti tik 1 (vieną) įmonę.

Viename Skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieno) objekto pardavimą, nuomą, pirkimą arba suteikiamą paslaugą (priklausomai nuo atitinkamos Internetinės svetainės kategorijos ir joje leidžiamų atlikti veiksmų).

3. Infopuslapiuose ar Skelbimuose draudžiama naudoti beprasmius simbolius siekiant skelbimą pateikti ryškiau ir taip atkreipti vartotojų dėmesį. Antraštė turi būti aiški ir trumpa, jos tikslas apibūdinti įmonę ar siūlomą prekę/paslaugą.

4. Vartotojams draudžiama pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis, Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

Infopuslapyje talpinamos įmonės pavadinimas ir veiklos sritys turi atitikti tikrovę, įmonė turi būti registruota ir teikti aprašomas paslaugas ar parduoti aprašomas prekes.

Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą/paslaugą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą/paslaugą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbime taip pat draudžiama siūlyti objektą, kuris nepriklauso Vartotojui ir(ar) jis neturi teisės juo disponuoti, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio Vartotojo ar jo nurodyto asmens.

5. Infopuslapis ar Skelbimas savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.

6. Draudžiama naudotis Tinklalapiu neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Internetinėje svetainėje, kuris: pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; keltų grėsmę Tinklalapio ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); pažeistų bet kuriuos teisės aktus.

7. Infopuslapis ar Skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti aprašomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip antai logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu, taip pat fotografijose draudžiama vaizduoti asmenis. Patalpindamas fotografijas , Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

8. Patalpindamas Infopuslapį ar Skelbimą, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas, logotipą ar kt. ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Nuostatų sąlygoms. Vartotojas privalo laikytis tinklapyje nurodomų informacijos patalpinimo instrukcijų ir šių Nuostatų.

9. UAB „Admonita“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai atmesti Vartotojo registraciją, Infopuslapį, Skelbimus ar kitą informaciją arba be įspėjimo ją pašalinti iš Tinklalapio duomenų bazės, taip pat ištrinti Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas, logotipus ar pan. UAB „Admonita pasilieka teisę redaguoti turinį, kai yra pažeidžiamos šios Nuostatos ar teisės aktai. Pasibaigus patalpintos informacijos ar registracijos galiojimo laikotarpiui – Infopuslapis, Skelbimai ar kita Vartotojo informacija yra negrįžtamai ištrinami iš sistemos. UAB „Admonita pasilieka teisę redaguoti turinį, kai yra pažeidžiamos šios Nuostatos ar teisės aktai.

III. GARANTIJOS ATSAKOMYBĖ

1. UAB „Admonita stengiasi užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikiame vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą. UAB „Admonita neprisiima atsakomybės dėl Tinklalapio ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Tinklalapiu (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

2. UAB „Admonita neatsako už Tinklalapio Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.

3. UAB „Admonita neatsako už paskelbtos ir publikuojamos Tinklalapyje informacijos pobūdį, turinį, reklamą, logotipus ar grafinę medžiagą, parduodamas, siūlomas prekes, produktus ir paslaugas, informacijos teisingumą, ir atitikimą, aprašomų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama, paskelbtos informacijos autorines teises už  bet kurios informacijos teisingumą ar teisėtumą. UAB „Admonita neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiams asmenims, kompiuterinei sistemai. UAB „Admonita neprisiima atsakomybės už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo. UAB „Admonita nesiūlo, neparduoda ir neprisiema jokios atsakomybės už prekes, paslaugas ar produktus.

4. Naudodami Tinklalapį Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Tinklalapio Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą.

5. Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklalapyje pateikiamo Turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

6. Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame. UAB „Admonita“ nėra atsakingas už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

7. Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams. UAB „Admonita negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesantis susaistytas kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. UAB „Admonita neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.

IV. ASMENINIŲ DUOMENŲ KAUPIMAS

1. UAB „Admonita nerenka, netvarko ir nesaugo Tinklalapio vartotojų asmens duomenų.

2. Tais atvejais kada Tinklalapyje pateikiate asmeninius duomenys, jie naudojami vartotojo registracijai ir identifikacijai. UAB „Admonita“ nerenka asmeninių duomenų apie Jus, išskyrus tuos atvejus, kai Jūs patys juos pateikiate. Registruotas vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais – lankytojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais. Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti mūsų įmonei. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriais Tinklalapio ištekliais.

3. UAB „Admonita neperduos Jūsų asmeninių duomenų tretiesiems asmenims komerciniais ar reklamos tikslais. Prisiregistravęs Tinklalapyje Vartotojas sutinka el.paštu arba telefono numeriu gauti naujienas ir kitą komunikacinio pobūdžio informaciją. Tinklalapio darbuotojai gerbia savo klientų asmeninių duomenų konfidencialumą.

4. UAB „Admonita pasilieka teisę fiksuoti vartotojų IP adresus. Gavus pagrįstus nusiskundimus dėl skelbimų turinio, pasiliekame teisę suinteresuotoms valstybės institucijoms atskleisti skelbimo autoriaus IP adresą.

5. Jūsų apsilankymo Tinklalapyje metu pagrindinė ne asmeninė informacija (IP adresai, apsilankymo data, apsilankymų skaičius, paieškos raktiniai žodžiai, vidutinis svetainėje praleistas laikas, aplankyti puslapiai) yra įrašoma automatiškai (tai nepriklauso nuo registracijos). Ši informacija yra naudojama svetainės prieinamumui stebėti ir turiniui bei funkcionalumui gerinti. Jūsų duomenys nėra naudojami jokiems kitiems tikslams ar perduodami tretiesiems asmenims. Jūsų apsilankymo Tinklalapyje metu automatiškai į Jūsų kompiuterį perkeliamas slapukas (cookie). Tame slapuke nėra jokių asmenį identifikuojančių duomenų.

6. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad Jis pateikia informaciją Tinklalapyje savo noru, tam, kad duomenys būtų patalpinti Tinklalapyje, Lankytojai ir Tiekėjo administratoriai galėtų nevaržomai prieiti prie šių duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti, ir kad Jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Tinklalapio duomenų bazėje.

7. Tinklalapis neatsako už Lankytojų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas patenkate per mūsų Interneto Svetainėje esančias nuorodas.

V. KITA

1. UAB „Admonita turi teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Nuostatas, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

2. Apie Nuostatų pakeitimus informuojama Tinklalapyje.

3. Nuostatų yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

4. UAB „Admonita pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Vartotojas toliau naudosis Tinklalapiu, tai reikš Vartotojo sutikimą su Nuostatų pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.UAB „Admonita taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.

5. Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiu, prašome rašykite šiuo elektroninio pašto adresu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus