ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje!

Buhalterinė apskaita, personalo apskaita - dokumentų šablonai, formos

Buhalterinės apskaitos dokumentų, personalo apskaitos dokumentų šablonai, formos ir pavyzdžiai Buhalterinės apskaitos dokumentų, personalo apskaitos dokumentų šablonai, formos ir pavyzdžiai

Buhalterinės apskaitos dokumentų, personalo apskaitos dokumentų šablonai, formos ir pavyzdžiai. Atsisiųskite PVM sąskaitos-faktūros, kasos knygos, kasos pajamų orderio, kasos išlaidų orderio, pinigų priėmimo kvito, darbo laiko apskaitos žiniaraščio, medžiagų nurašymo akto, įsakymo dėl parašų pavyzdžių tvirtinimo, įsakymo dėl ilgalaikio turto vertės, įsakymo dėl PVM sąskaitų-faktūrų ir kasos dokumentų registravimo ir numeravimo tvarkos, darbo tvarkos taisyklių šablonus, pavyzdžius ir formas.

PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA

Atsisiųsti PVM sąskaitos-faktūros pavyzdį:

PVM sąskaita-faktūra (.xls).

pvm-saskaita-fatura-sablonas

PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodyta:

PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data;

PVM sąskaitos-faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą-faktūrą;

prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;

prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jei pirkėjas registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais;

prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);

prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas;

Nuo 2013-01-01 tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas, taip pat jų kiekis.

prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita-faktūra įforminamas avanso gavimas, - avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data;

tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą;

tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė;

PVM tarifas (tarifai);

PVM suma nacionaline valiuta;

Nuo 2013-01-01 kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, kurios neapmokestinamos arba apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą, tiekimas (teikimas), - nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą arba bet kokia kita nuoroda, kad prekės (paslaugos) neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą.

PVM įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje nurodyti duomenys apie naują transporto priemonę (t. y. eksploatavimo pradžia, rida, valandų skaičius) - naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę atveju;

Nuo 2013-01-01 kai taikoma speciali turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVM įstatymo XII skyriaus antrajame skirsnyje, - nuoroda "Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros", o kai taikoma speciali naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVM įstatymo XII skyriaus trečiajame skirsnyje, - atitinkama nuoroda "Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės", "Maržos apmokestinimo schema. Meno kūriniai" arba "Maržos apmokestinimo schema. Kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai".

fiskalinio agento PVM mokėtojo kodas, pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas, - kai pagal šį Įstatymą prievolė apskaičiuoti PVM tenka užsienio apmokestinamojo asmens paskirtam fiskaliniam agentui.

Nuo 2013-01-01 :

kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, už kurias prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui), tiekimas (teikimas), - nuoroda "Atvirkštinis apmokestinimas";

kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, - nuoroda "Pinigų apskaitos sistema";

kai PVM sąskaitą faktūrą prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo vardu įformina pirkėjas, - nuoroda "Sąskaitų faktūrų išsirašymas".
Pagal: Valstybinė mokesčių inspekcija; PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.); www.vmi.lt


 

KASOS KNYGA

Atsisiųsti kasos knygos šabloną

Kasos knyga (.xls).

kasos-knygaVisos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą:

1. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai.
2. Jeigu kasos operacijos nekompiuterizuotos, ūkio subjektas pildo kasos knygą (knygas), kurios (kurių) lapai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašas, nurodantis kasos knygos lapų skaičių, tvirtinamas ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais. Įrašai kasos knygoje daromi dviem egzemplioriais per kalkę arba savaiminio kopijavimo popierių. Antrieji lapų egzemplioriai turi būti atplėšiami ir naudojami kaip kasininko apyskaita, pirmieji lieka kasos knygoje. Pirmieji ir antrieji lapų egzemplioriai numeruojami tais pačiais numeriais. Trynimai ir nepatvirtinti taisymai kasos knygoje draudžiami. Taisymai turi būti patvirtinti kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais.

Kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį. Kasdien (išskyrus atvejus, kai pinigai iš kasos mokami pagal mokėjimo žiniaraštį (neilgiau kaip  5 darbo dienos), jeigu vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nenustatyta kitaip, baigiantis darbo dienai, kasininkas susumuoja dienos operacijas, įrašo kasos likutį ir atiduoda (jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, - išspausdina ir atiduoda) vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) antrąjį atplėšiamąjį lapą su kasos pajamų ir išlaidų dokumentais, kaip kasininko apyskaitą. Kasos knygoje pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), priėmęs šiuos dokumentus. Vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta tvarka kasininko apyskaitos gali būti sudaromos ne kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kasininko apyskaitą privaloma sudaryti kiekvieno mėnesio pabaigoje. Pagal: www.vmi.lt

 


KASOS IŠLAIDŲ ORDERIS

Atsisiųsti kasos išlaidų orderio šabloną

Kasos išlaidų orderis (.xls).

KASOS PAJAMŲ ORDERIS

Atsisiųsti kasos pajamų orderio šabloną

Kasos pajamų orderis (.xls).

kasos-pajamu-orderis-kpokasos-islaidu-orderis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasos pajamų bei išlaidų orderiai pildomi tiksliai ir aiškiai rašalu, tušinuku arba techninėmis priemonėmis. Juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų - net ir patvirtintų. Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąja raide eilutės pradžioje.

Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą arba išmokami iš kasos pinigai.

Pinigai priimami arba išmokami tik kasos pajamų arba išlaidų orderių išrašymo dieną.

Teisės aktai: LR Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 179 " DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II d. 11 p. Pagal: www.vmi.lt

 


PINIGŲ PRIEĖMIMO KVITAS

Atsisiųsti pinigų priėmimo kvito šabloną:

Pinigų priėmimo kvitas (.xls).

Pinigu priemimo kvitas

Pinigų priėmimo kvitas ir pinigų išmokėjimo kvitas yra grynųjų pinigų priėmimo ir išmokėjimo dokumentas, kuris, tinkamai užpildytas ir turintis visus privalomus rekvizitus, patvirtina prekių (paslaugų) pardavimo ar prekių (antrinių žaliavų ir pan.) pirkimo ūkinės operacijos įvykdymo faktą.

Kvitai naudojami klientams atsiskaitant arba perkant iš asmenų prekes ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Kvitai nepakeičia kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių ir  negali  būti išrašomi įnešant pinigus į ūkio subjekto kasą ar juos šioje kasoje išmokant.

Kvite turi būti nurodyta:

1. dokumento pavadinimas;

2. ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, pavadinimas;

3. ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, kodas;

4. kvito data;

5. parduodamų ar perkamų prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina. Šie duomenys nenurodomi, kai prekių (paslaugų) pardavėjas pardavimo operaciją įformina sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, draudimo liudijimu (polisu) arba kitu teisės aktuose nurodytu apskaitos dokumentu, kuriame yra šie duomenys. Tokiu atveju kvito eilutėje "Sumokėti už" ("Išmokėti už") rašomas žodis "Apmokėta", nurodomas pardavimo dokumento pavadinimas, serija ir numeris;

6. sumokėta (išmokėta) suma litais žodžiu bei centai skaičiais ir visa suma skaičiais;

7. kvitą išrašiusio prekių (paslaugų) pardavėjo (supirkėjo) pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė;

8. pirkėjo parašas, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (šie duomenys nurodomi pirkėjo pageidavimu);

9. prekes pristačiusio asmens parašas, vardas ir pavardė, o šio asmens pageidavimu - jo asmens kodas, gyvenamoji vieta.

Kvito serija ir numeris turi būti formuojami taip:

1. numeris sudaromas didėjančia seka;

2. numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) ūkio subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma(-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų;

3. ūkio subjektai privalo užtikrinti kvito numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtinguose kvituose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija). www.vmi.lt


DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

Atsisiųsti darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdį:

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinė forma (.doc).

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio šablonas su įvestomis formulėmis (.xls).

darbo-laiko-apskaitos-ziniarastis

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis nustato įmonės darbuotojų faktiškai dirbtą laiką. Į darbo laiko apskaitos žiniaraštį surašomi šie duomenys: visų įmonės, įstaigos ar organizacijos sąrašuose esančių darbuotojų vardai, pavardės, jų pareigos (profesija, kvalifikacinė kategorija), darbo grafiko numeris (jeigu įmonėje naudojamas ne vienas darbo grafikas) ir nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, kuriose konkrečioms darbuotojų kategorijoms taikoma suminė darbo laiko apskaita, apskaičiuoja sąlyginį mėnesio darbo valandų skaičių. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ranka ar kompiuteriu žymima kiekvieną dieną dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą atvejai. Darbo laikas žymimas valandomis, o neatvykimo į darbą atvejams taikomas sutartinis žymėjimas. Darbuotojams turi būti suteikta galimybė susipažinti su darbo laiko apskaitos žiniaraščiu įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo nustatyta tvarka.


MEDŽIAGŲ NURAŠYMO AKTAS

Atsisiųsti medžiagų nurašymo akto šabloną:

Medžiagų nurašymo aktas (.xls).

medziagu-nurasymo-aktas

 

Medžiagų nurašymo akto pagrindas - įmonės direktoriaus įsakymas dėl medžiagų nurašymo.

Medžiagų nurašymo aktą tvirtina tvirtina įmonės direktorius. Surašant aktą sudaroma komisija. Akte išvardinamos nurašomų medžiagų pavadinimai, vnt., kiekis, kaina, suma. Medžiagų nurašymo aktą pasirašo sudaryta komisija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĮSAKYMAS DĖL PARAŠŲ PAVYZDŽIŲ PATVIRTINIMO

Atsisiųsti įsakymo dėl parašų pavyzdžių patvirtinimo šabloną

Įsakymas dėl parašų patvirtinimo. (.doc)

isakymas-del-parasu

Įsakymą dėl parašų pavyzdžių patvirtinimo leidžia įmonės direktorius. Įsakymu patvirtinami darbuotojų sąrašai ir jų parašų pavyzdžiai, turinčių teisę pasirašyti įmonės dokumentus.

Buhalterinės apskaitos įstatyme 14 sk. (Nr: IX-574; 2003-12-18), dėl apskaitos dokumentų pasirašymo teigiama: ,,1. Ūkio subjekto vadovas patvirtina asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudarytoje su užsakovu.

2. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys." www.lrs.lt

 

 

 

 

 

 

 


 

ĮSAKYMAS DĖL ILGALAIKIO TURTO VERTĖS PATVIRTINIMO

Atsisiųsti įsakymo dėl ilgalaikio turto vertės patvirtinimo šabloną

Įsakymas dėl ilgalaikio turto vertės patvirtinimo. (.doc)

isakymas-ilgalaikio-turto-verte

Įsakymą dėl ilgalaikio turto vertės leidžia įmonės direktorius. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė į sąnaudas nurašoma per visą jo naudingo tarnavimo laikotarpį. Daiktas priskyrimas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka šias sąlygas: šis daiktas turi nuosavybės ar išperkamosios nuomos teise priklausyti įmonei. Daikto įsigijimo vertė turi būti didesnė už įmonės nusistatytą minimalią ilgalaikio turto vertę. Daikto naudojimas įmonės veikloje turi būti ilgiau nei 1-neri  metai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĮSAKYMAS DĖL PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ IR KASOS DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO IR NUMERAVIMO TVARKOS ĮMONĖJE:

Atsisiųsti įsakymo dėl PVM sąskaitų-faktūrų ir įmonėje naudojamų kasos dokumentų registravimo ir numeravimo tvarkos šabloną

Įsakymas dėl PVM sąskaitų-faktūrų ir įmonėje naudojamų kasos dokumentų registravimo ir numeravimo tvarkos. (.doc)

kasos-dokumentu-registravimo-tvarka

PVM sąskaitų-faktūrų, kasos išlaidų orderių ir kasos pajamų orderių serija, skaitmenų skaičius, numeravimo tvarka, jų registravimo ir saugojimo tvarka tvirtinama įmonės vadovo įsakymų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS:

Atsisiųsti darbo tvarkos taisyklių pavyzdį

Darbo tvarkos taisyklės. (.doc)

darbo-tvarkos-taisykles

Darbo tvarkos taisyklės apibrėžia bendrą darbo tvarką įmonėje.

Darbo vidaus taisyklėse pateikiamos pagrindinės žinios apie įmonę ar organizaciją, apibrėžiama priėmimo į darbą, atleidimo iš pareigų, darbo sutarties keitimo tvarka, išskiriamos pagrindinės darbuotojo ir darbdavio bendrosios teisės ir pareigos ir darbuotojo ir darbdavio pareigos, susijusios su darbo sutarties vykdymu.

Nustatomas darbo laiko trukmė, darbo laiko ypatumai įmonėje, poilsio laikas: darbo laiko pradžia ir pabaiga, pietų pertraukos trukmė ir laikas, darbo laiko trukmė šventinių ir poilsio dienų išvakarėse, viršvalandinis darbas ir kt., pertraukos darbo metu, savaitės nepertraukiamasis poilsis, kasmetinis poilsio laikas.

Taisyklėse aprašomi darbuotojų skatinimo ir drausminių nuobaudų taikymo būdai (pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo), darbo etika ir darbo santykiai.

Taisyklių pabaigoje nurodoma taisyklių įsigaliojimo, keitimo ir papildymo tvarka, darbuotojų supažindinimo tvarka ir vykdymas.

 

 

 

 

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus