Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Šilumos punktų priežiūra: Reikalavimai šildymo ir karšto vandens sistemų įrengimui ir priežiūrai

Šilumos punktų priežiūra: Reikalavimai šildymo ir karšto vandens sistemų įrengimui ir priežiūrai Šilumos punktų priežiūra: Reikalavimai šildymo ir karšto vandens sistemų įrengimui ir priežiūrai

Šilumos punktai, skirti gyvenamiesiems pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti, turi būti prižiūrimi (eksploatuojami) teisės aktų nustatyta tvarka, aprašyta Taisyklių* 3 priedo 22 p.

Šilumos punktus gali eksploatuoti tik fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo atestatą, minėtą Taisyklių* 3.6 p. ir 3 priedo 35 p.

* Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“.

Šilumos punkto schemos pavyzdys
Reikalavimai šildymo ir karšto vandens sistemų įrengimui ir priežiūrai
Šilumos punktų dokumentai:

Pastato šilumos punkte turi būti paties punkto, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentai (pvz., atliktų darbų registracijos žurnalai).

Centrinio šilumos punkto techninis pasas, kuriame nurodomi duomenys apie įrenginius, jų prijungimo schemas ir šilumos vartotojų poreikius.

Šilumos punktų ženklinimas:

Visa šilumos punkto uždaromoji ir reguliuojamoji armatūra turi būti sunumeruota pagal schemą.

Visi išsišakojimo mazgai, siurbliai, automatinio reguliavimo mazgai ir kiti šilumos punkto įrenginiai turi turėti numerius, kuriais jie ženklinami planuose ir schemose.

Schemose turi būti sunumeruotos visos prijungtos abonentų sistemos. Tiekiamojo vamzdžio armatūra (garo vamzdžio) ženklinama neporiniu numeriu, atitinkamai armatūra, esanti ant grąžinamojo (kondensato) vamzdžio, – kitu (didesniu už jį) poriniu numeriu.

Vamzdynai ir talpyklos turi būti nudažyti skiriamosiomis spalvomis teisės aktų nustatyta tvarka.

Šilumos punktų priežiūra:

ne rečiau kaip du ar tris kartus per savaitę kontroliuoja, ar į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrai atitinka šilumos perdavimo pastato patvirtintą temperatūros grafiką, ir esant nuokrypiams juos koreguoja;

ne rečiau kaip du ar tris kartus per savaitę įrašo į šilumos punkte esantį žurnalą duomenis apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį ir šilumnešį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas);

ne rečiau kaip du ar tris kartus per savaitę stebi ir tikrina šilumos punkte esančių įrenginių veikimą ir šalina pastebėtus sutrikimus;

ne rečiau kaip kartą per dvi savaites išvalo filtrus;

ne rečiau kaip kartą per ketverius metus išplauna šilumokaičius.

Apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar parametrų reguliavimo darbus įrašo į šilumos punkte esantį žurnalą, įmonė informuoja šilumos tiekėjo dispečerį apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinklo įvade ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus (jeigu taip atsitiko).

Dėl techninės informacijos prašome kreiptis į UAB "Absoliuta".

UAB "Absoliuta"- šildymo įrangos tiekimo įmonė.

UAB ''Absoliuta'' pristato įrangą per trumpiausią laiką visoje Lietuvoje.

ABSOLIUTA, UAB

Daugiau informacijos: www.absoliuta.lt

ABSOLIUTA, UAB infopuslapis

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus