ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje! Įmonių ir verslo info gidas kompiuteryje ir telefone


Taisyklės

Čia pateikiamos pagrindinės naudojimosi Nemokamais skelbimais nuostatos. Visos Tinklalapio naudojimosi nuostatos pateikiamos čia: http://www.visainfo.lt/naudojimosi-nuostatos

Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamoje Tinklalapio kategorijoje.

Viename Skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieno) objekto pardavimą, nuomą, pirkimą arba suteikiamą paslaugą (priklausomai nuo atitinkamos Tinklalapio kategorijos ir joje leidžiamų atlikti veiksmų).

Vartotojams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis Skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

Skelbimuose draudžiama naudoti beprasmius simbolius siekiant skelbimą pateikti ryškiau ir taip atkreipti vartotojų dėmesį. Skelbimo antraštė turi būti aiški ir trumpa, jos tikslas apibūdinti siūlomą prekę/paslaugą.

Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą/paslaugą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą/paslaugą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbime taip pat draudžiama siūlyti objektą, kuris nepriklauso Vartotojui ir (ar) jis neturi teisės juo disponuoti, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio Vartotojo ar jo nurodyto asmens.

Skelbimas savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.

Draudžiama naudotis Tinklalapiu neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą Tinklalapyje, kuris: pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.);

būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); pažeistų bet kuriuos teisės aktus.

Skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip antai logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu, taip pat fotografijose draudžiama vaizduoti asmenis. Patalpindamas fotografijas skelbime, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

Skelbimo galiojimui pasibaigus, jis negrįžtamai ištrinamas iš sistemos.

Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Nuostatų sąlygoms.

UAB „Admonita“ turi teisę atmesti skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš Tinklalapio duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas.

UAB „Admonita“ neatsako už paskelbtos ir publikuojamos Tinklalapyje informacijos pobūdį, turinį, reklamą ar grafinę medžiagą, parduodamas, siūlomas prekes, produktus ir paslaugas, informacijos teisingumą, paskelbtos informacijos autorines teises už  bet kurios informacijos teisingumą ar teisėtumą. UAB „Admonita“ nesiūlo, neparduoda ir neprisiema jokios atsakomybės už prekes, paslaugas ar produktus.

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus