visainfo.lt pati prisitaiko prie Jūsų kompiuterio, planšetės ir mobilaus telefono!

Statinių apsauga nuo žaibo. Žaibosaugos įrengimo reikalavimai. Kiekvieną kartą praūžus audrai, girdime apie žaibo sukeltas nelaimes ir gaisrus, ir kiekvieną kartą greičiausiai pagalvojame apie žaibolaidžio būtinumą gyvenamųjų pastatų apsaugai. Kaip teigia UAB "Elti" specialistai, žaibosaugos būtinumą pastatams, nusako ir Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo", kuriame reglamentuojama ne tik žaibosaugos būtinybė, tačiau ir žaibolaidžio įrengimo reikalavimai, kurių vienareikšmiškai turi laikytis žaibolaidžius įrenginėjantys rangovai.

Taigi, įrenginėjant apsaugą nuo žaibo, būtina laikytis išorinės statinių apsaugos nuo žaibo projektavimo, įrengimo ir naudojimo reikalavimų. Kaip teigiama Statybos techninis reglamente ,,2. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo privaloma ir šio reglamento reikalavimai taikomi naujai projektuojamiems, statomiems, rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems visų paskirčių statiniams [6.7], įvertinus riziką pagal LST EN 62305-2 [6.4] reikalavimus, išskyrus:

– visų paskirčių nesudėtingiems statiniams [6.13];
– gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatus (namus) [6.7 , 7.1 p.];
– gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatus (namus) [6.7 , 7.2 p.];
– pagalbinio ūkio paskirties pastatus [6.7 , 8.17 p.];
– susisiekimo komunikacijas [6.7 , 9 p.];
– inžinierinius tinklus [6.7 , 10 p.];
– kitus statinius [6.7 , 11, 12, 13 p.].
Kitiems statiniams išorinė statinių apsauga nuo žaibo projektuojama ir įrengiama, jeigu tai numato kiti teisės aktai arba statytojo (užsakovo) pageidavimu.
3. Šis statybos techninis reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [6.1], Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis [6.6], įteisinama Lietuvos standartų, kuriais perimti Europos standartai, reikalavimai [6.3, 6.4, 6.5].
4. Projektuojant statinių išorinę apsaugą nuo žaibo, turi būti įvertinta rizika [6.4], nustatytas statinio apsaugos patikimumas [6.3] ir pagal jį – statinio apsaugos nuo žaibo klasė. Kiti statinių išorinės apsaugos nuo žaibo reikalavimai pateikiami statybos techniniuose reglamentuose, normatyviniuose saugos ir paskirties dokumentuose.
5. Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų savininkams (ar naudotojams), taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas [6.1]."

Pagrindinės žaibosaugos sąvokos:

aktyvusis žaibo ėmiklis – žaibo ėmiklis su įmontuota elektronine įranga;
išorinė statinių apsauga nuo žaibo (toliau – išorinė statinių apsauga) – visuma priemonių, skirta statinio apsaugai nuo tiesioginio žaibo poveikio;
 įžeminimo laidininkas – laidininkas, jungiantis žaibo ėmiklį su įžemintuvu;
 įžemiklis (įžeminimo elektrodas) – grunte esantis laidininkas, per kurį, įvykus žaibo išlydžiui, teka didžiausia įžemėjimo srovės dalis;
įžemintuvas – grunte esančių elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma;
įžeminimo įrenginys – įžemintuvo ir įžeminimo laidininkų visuma;
statinio apsaugos nuo žaibo patikimumas (toliau – statinio apsaugos patikimumas) – patikimumas, kuriuo žaibolaidžio apsaugos zonoje statinys bus apsaugotas nuo tiesioginio žaibo poveikio;
tiesioginis žaibo poveikis – žaibo išlydis į statinį, dėl kurio statinys gali sugriūti, kilti gaisras statinyje, pavojus žmonėms ir gyvūnams, esantiems statinyje ar šalia jo;
žaibolaidis – įrenginys, kurį sudaro žaibo ėmiklis, įžeminimo laidininkas, įžemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra įžemiklis, skirti statinio apsaugai nuo tiesioginio žaibo poveikio;
žaibolaidžio apsaugos zona (toliau – apsaugos zona) – erdvė aplink žaibolaidį, kurioje yra maža tiesioginio žaibo poveikio tikimybė ir užtikrinamas pasirinktas apsaugos patikimumas;
žaibo ėmiklis – žaibolaidžio dalis tiesioginiam žaibo išlydžiui priimti;
izoliuotas žaibolaidis – strypinis arba lyninis žaibolaidis, tvirtinamas prie saugomo statinio elektrai nelaidžiais (izoliuojančiais) laikikliais.


,,IŠORINĖS STATINIŲ APSAUGOS NUO ŽAIBO KLASIFIKAVIMAS:

8. Reikalavimai išorinei statinių apsaugai nustatomi atsižvelgiant į statinio paskirtį ir galimų žaibo padarinių sunkumą. Statinio apsaugos lygis apibūdinamas statinio apsaugos patikimumu.
9. Statinio apsaugos patikimumas priklauso nuo statinio paskirties ir galimų žaibo padarinių sunkumo.
10. Statinio apsaugos patikimumas nustatomas atsižvelgiant į statinio paskirtį [6.7] ir galimų žaibo padarinių sunkumą, įvertinus riziką pagal LST EN 62305-2 [6.4] nuostatas.
11. Išorinė statinių apsauga skirstoma į keturias išorinės statinių apsaugos klases (toliau – apsaugos klasė). Pagal statinio apsaugos patikimumą statinių apsaugos klasės ir jų apsaugos patikimumas pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Statinių apsaugos klasės ir jų apsaugos patikimumas

statiniu-apsaugos-klases1
12. Pagal apsaugos klasę, remiantis LST EN 62305-3 [6.5] reikalavimais, nustatomi žaibo ėmiklio, įžeminimo laidininko, įžemiklio reikalavimai ir apsaugos zonos matmenys.
13. Kiekvienai apsaugos klasei nustatomos žaibo srovės parametrų leidžiamosios vertės pateiktos LST EN 62305-1 [6.3].

V. REIKALAVIMAI ŽAIBOLAIDŽIUI

14. Išorinei statinių apsaugai naudojami žaibolaidžiai. Žaibolaidis skirtas tiesioginiams žaibo smūgiams į statinį sulaikyti ir žaibo srovei nuvesti į žemę. Žaibo srovė turi būti nuvedama į žemę be jokių terminių ar mechaninių statinio pažaidų ir kibirkščiavimo. Apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių turi būti naudojamos apsaugos nuo viršįtampių priemonės.
15. Žaibolaidžiai, atsižvelgiant į žaibo ėmiklį, gali būti strypiniai, lyniniai, tinkliniai ir aktyvieji. Statinio konstrukciniai elementai gali būti naudojami kaip žaibo ėmikliai. Statinio apsaugai galima naudoti ir kelių tipų žaibolaidžius.
16. Žaibolaidis gali būti įrengtas ant statinio, gali būti izoliuotas nuo jo arba stovėti atskirai:
16.1. kai konstrukciniai statinio elementai sujungti elektrai laidžiomis jungtimis su statinio viduje esančia įranga, statiniai turi būti apsaugomi izoliuotais žaibolaidžiais;
16.2. Asg ir Bsg kategorijų [6.10] statinių išorinei apsaugai naudojami atskirai stovintys žaibolaidžiai. Minimalus atstumai nuo atskirai stovinčių žaibolaidžių iki saugomų objektų (sprogių zonų) nustatomi pagal LST EN 62305-3 [6.5] reikalavimus;
16.3. atskirai stovintis žaibolaidis turi būti naudojamas tuo atveju, kai žaibo smūgio vietoje arba įžeminimo laidininke atsiradęs žaibo poveikis gali sukelti statinio gaisrą ar sprogimą.
17. Žaibolaidis apibūdinamas apsaugos zona, kurios matmenys priklauso nuo jo konstrukcijos ir apsaugos klasės (1 priedas).
18. Žaibolaidį sudaro žaibo ėmikliai, įžeminimo laidininkai ir įžemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra įžemiklis. Žaibolaidžio dalių medžiagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-3 [6.5].

VI. REIKALAVIMAI ŽAIBO ĖMIKLIUI

19. Žaibo ėmikliai gali būti sudaryti iš laisvai pasirenkamų elementų: strypų, įtemptų laidų (lynų), tinklinių laidininkų (tinklų) arba jų funkcijas gali atlikti konstrukciniai statinio elementai.
20. Reikalavimus Aktyviojo žaibo ėmikliui nustato gamintojas. Aktyvieji žaibo ėmikliai gali būti naudojami tik tada, kai jie atitinka Europos Sąjungos direktyvose, normatyviniuose saugos ir paskirties dokumentuose ir kituose teisės aktuose nustatytiems techniniams, saugos ir kokybės reikalavimams.
21. Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti:
21.1. jei statinio stogas yra iš BROOF (t1) degumo klasės stogo dangos [6.10, 6.14] – tiesiogiai ant stogo paviršiaus;
21.2. jei stogas yra iš FROOF (t1) degumo klasės stogo dangos [6.10] – ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos. Šiaudiniams stogams šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,15 m.
22. Konstrukciniai statinio elementai, nesujungti elektrai laidžiomis jungtimis su statinio viduje esančia įranga, gali būti naudojami kaip žaibo ėmikliai:
22.1. statinio metalinis stogas, kai:
22.1.1. jo dangos metalo storis ne mažesnis kaip 2 lentelėje pateiktos reikšmės , jeigu yra pavojus po metaline stogo danga esančioms E ir F degumo klasių [6.10] medžiagoms užsiliepsnoti ir jeigu būtina stogo dangą apsaugoti, kad ji nebūtų sugadinta arba pradeginta;
22.1.2. jo dangos metalo storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, jeigu nėra pavojaus užsiliepsnoti E ir F degumo klasių [6.10] medžiagoms, esančioms po danga;
22.1.3. jo danga nepadengta izoliacija. Iki 0,5 mm antikorozinių dažų arba asfaltbetonio (bitumo) dangos sluoksnis ir iki 1 mm storio plastikinė danga nelaikoma izoliacija;
22.2. stogų metalinės konstrukcijos, metaliniai vamzdžiai, puošmenų, aptvarų pagal stogo perimetrą ir kt. elementai, jei jų matmenys ne mažesni negu nurodyti LST EN 62305-3 [6.5];
22.3. metaliniai vamzdžiai ir rezervuarai, jei jų metalo storis ne mažesnis kaip 2,5 mm ir jei pralydytas ar pradegintas šis metalas nesukels pavojaus;
22.4. metaliniai vamzdžiai ir rezervuarai, jei jų metalo storis ne mažesnis kaip pateikta 2 lentelėje ir jei padidėjusi jų temperatūra nesukels pavojaus.

2 lentelė. Žaibo ėmiklio funkciją atliekančių stogų dangos, vamzdžių arba rezervuarų korpusų storis

zaibo-emiklio-funkcijos2VII. REIKALAVIMAI ĮŽEMINIMO LAIDININKUI

23. Pavojingo kibirkščiavimo tikimybei sumažinti įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad:
23.1. tarp išlydžio taško ir žemės srovė pasklistų lygiagrečiuose srovės keliuose;
23.2. šių srovės kelių ilgis būtų apribotas iki minimumo;
23.3. išlaikytas minimalus atstumas iki statinio viduje esančios įrangos. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus.
24. Jeigu žaibo ėmiklis yra iš atskirų horizontalių lynų ar vieno lyno, kiekvieno lyno gale įrengiama bent po vieną įžeminimo laidininką.
25. Jeigu žaibo ėmiklis yra tinklinis, įrengtas virš saugomo nuo žaibo statinio (toliau – saugomo statinio), tai ant kiekvienos tinklinio žaibo ėmiklio atramos įrengiama bent po vieną įžeminimo laidininką.
26. Tinklinio žaibo ėmiklio įžeminimo laidininkų turi būti ne mažiau kaip du. Įžeminimo laidininkai turi būti įrengti ant dviejų skirtingų statinio sienų.
27. Žaibolaidžių įžeminimo laidininkai (išskyrus atskirai stovinčių žaibolaidžių) tiesiami pagal statinio perimetrą, kad vidutinis atstumas tarp jų būtų ne mažesnis, kaip nurodyta 3 lentelėje.

3 lentelė. Vidutinis atstumas tarp įžeminimo laidininkų priklausomai nuo Apsaugos klasės

atstumas-tarp-ezeminimo-laidininku3
28. Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokais būdais:
28.1. jeigu siena yra iš A1, A2, B, C degumo klasės statybos produktų [6.10], tai įžeminimo laidininkai tvirtinami prie sienos išorės arba sienoje;
28.2. jeigu siena yra iš D, E, F degumo klasės statybos produktų [6.10] ir įžeminimo laidininkų pakilusi temperatūra sukelia jai pavojų, tai įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad atstumas tarp jų ir saugomo statinio būtų 0,1 m. Įžeminimo laidininkų tvirtinimo smeigės gali liestis su siena;
28.3. jei stogas yra iš FROOF (t1) degumo klasės stogo dangos [6.10] – ne mažesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos. Šiaudiniams stogams šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,15 m.
29. Negalima įžeminimo laidininkų tiesti vandens nutekėjimo stovuose. Įžeminimo laidininkai turi būti tiesiami didžiausiu galimu atstumu nuo durų ir langų. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne mažiau kaip 2 m. Kai negalima užtikrinti reikalaujamų atstumų, įžeminimo laidininkai tiesiami A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose [6.10].
30. Įžeminimo laidininkai tiesiami horizontaliomis ir vertikaliomis linijomis, kad jų atstumas iki žemės būtų kuo trumpesnis. Lenkimo kampo spindulys turi būti ne mažesnis kaip 20 cm.
31. Jei statinio išorėje neįmanoma įrengti įžeminimo laidininkų, jie įrengiami A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose [6.10] statinio sienoje, viduje arba po statinio apdaila.
32. Įžeminimo laidininkų medžiagos, forma ir matmenys pateikiami LST EN 62305-3 [6.5].
33. Kiekvienas įžeminimo laidininkas prie įžeminimo įrenginio turi būti prijungtas išardoma jungtimi, kurią būtina atjungti, kai norima išmatuoti įžeminimo įrenginio varžą.
34. Konstrukciniai statinio elementai arba jų dalys gali būti naudojami kaip įžeminimo laidininkai, jeigu jie atitinka LST EN 62305-3 [6.5] reikalavimus.

VIII. REIKALAVIMAI ĮŽEMINTUVUI

35. Visais atvejais, išskyrus naudojamą atskirai stovintį žaibolaidį, žaibolaidžio įžeminimas sutapatinamas su statinio elektros įrangos, ryšio priemonių arba metalinių statinio konstrukcijų įžemikliais.
36. Kiekvienas įžeminimo laidininkas turi būti sujungtas su įžemintuvu. Įžeminimo įrenginys turi atitikti šiuos reikalavimus:
36.1. įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 10 ;
36.2. dėl žaibo išlydžio geresnio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai ir visų įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje;
36.3. įžemintuvas parenkamas pagal LST EN 62305-3 [6.5] reikalavimus.
37. Įžemiklių gylis ir tipas pasirenkamas pagal mažiausias korozijos sąlygas ir pagal kuo mažesnę įžeminimo varžos sezoninę variaciją, kuri atsiranda dėl grunto išdžiūvimo ir įšalimo. Įžemintuvų medžiagos, jų forma ir minimalūs matmenys pateikiami LST EN 62305-3 [6.5].
38. Natūraliais įžemikliais gali būti naudojama tarpusavyje sujungta gelžbetoninių pamatų armatūra arba kitos požeminės metalinės konstrukcijos, atitinkančios 3 lentelės reikalavimus, išskyrus degiųjų skysčių, dujų ir sprogiųjų medžiagų vamzdynus.
39. Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti įrengiamas išorinėje statinio pusėje, horizontalius laidininkus reikia tiesti 0,5–0,7 m gylyje ir 0,8–1,0 m atstumu nuo statinio pamato arba pagrindo.
40. Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti įrengtas išlaikant saugų atstumą iki žemėje esančių metalinių vamzdynų, elektros, ryšio kabelių ir dujotiekių vamzdžių (4 lentelė). Apsaugos būdai pateikiami LST EN 62305-3 [6.5].

4 lentelė. Įžemiklių minimalūs (saugūs) atstumai nuo požeminių metalinių komunikacijų

izemikliu-atstumai441. Žaibo ėmikliai ir įžeminimo laidininkai tvirtinami standžiai, kad nenutrūktų veikiant tokioms jėgoms kaip vėjo gūsis, sniego balasto kritimas ir kt. ar mechaniniam poveikiui.
42. Laidininkų jungčių skaičius turi būti minimalus. Jungiama suvirinant, lydant, taip pat galima įdėti į spaudiklio antgalį ar tvirtinti varžtais.

IX. REIKALAVIMAI ŽAIBOLAIDŽIO PARINKIMUI

43. Projektuojant išorinę statinių apsaugą, reikia pasirinkti statinio apsaugos patikimumą ir apsaugos klasę (1 lentelė). Žaibolaidžio (žaibolaidžių) tipas ir žaibo ėmiklių matmenys nustatomi pagal pasirinktą apsaugos klasę.
44. Statinys laikomas saugiu, jei žaibolaidis (žaibolaidžiai) užtikrina apsaugos patikimumą ne mažesnį kaip pasirinktas.
45. Žaibo ėmiklių išdėstymas yra tinkamas, jei saugomas statinys patenka į žaibolaidžio (žaibolaidžių) apsaugos zoną.
46. Naudojant strypinį, lyninį ar tinklinį žaibolaidžius, apsaugos zonos matmenys nustatomi apsaugos kampo, sferos arba tinkliniu metodu.
47. Apsaugos kampo, sferos ir tinklo dydžiai priklauso nuo apsaugos klasės ir pasirenkami iš 5 lentelės ir 1 pav.

5 lentelė. Sferos ir tinklo dydžių priklausomybė nuo žaibolaidžio apsaugos klasės

sferos-ir-tinklo-dydzio-priklausomybe51 pav. Apsaugos kampo a priklausomybė nuo žaibolaidžio apsaugos klasės ir žaibo ėmiklio aukščio H nuo norimos apsaugoti zonos atskaitos plokštumos
Pastaba. Apsaugos kampo metodas netinka reikšmėms, didesnėms nei pažymėtoms „·“.

48. Apsaugos kampo metodas tinka paprastų formų statiniams ir ribojamas žaibo ėmiklių aukščiu H, nurodytu 1 pav. Sferos metodas tinka visais atvejais. Tinklinis metodas naudojamas plokštiems paviršiams apsaugoti. Apsaugos zonos matmenys kampo, sferos arba tinkliniu metodu nustatomi pagal 1 priedą.

X. REIKALAVIMAI ŽAIBOLAIDŽIŲ PRIEŽIŪRAI

49. Statinių apsaugos nuo žaibo sistema, įrengta naujo statinio statybos metu, pripažįstama tinkama naudoti STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ [6.9] nustatyta tvarka.
Statinių apsaugos nuo žaibo sistema, įrengta atliekant statinio remontą [6.11] (kai įrengiamos, pertvarkomos ar išmontuojamos esamos statinių apsaugos nuo žaibo sistemos), priimama ir perduodama naudoti užsakovui pagal 50 punkte pateiktą techninę dokumentaciją.
50. Statinių, kuriuose įrengti žaibolaidžiai, turi būti parengta techninė dokumentacija. Dokumentaciją sudaro:
50.1. techninis žaibolaidžio pasas, paslėptų darbų aktai;
50.2. žaibolaidžių apsaugos zonų schemos;
50.3. žaibolaidžių konstrukcijos darbo brėžiniai (statybinė dalis);
50.4. žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolai.
51. Naujai įrengtų statinių apsaugos nuo žaibo sistemų tikrinimas atliekamas prieš pripažįstant ją tinkama naudoti. Tikrinama, ar statinių apsaugos nuo žaibo sistema įrengta laikantis šio Reglamento reikalavimų. Tikrinimo tikslas – įsitikinti, kad:
51.1. įžeminimo laidininkai įrengti iš nustatyto skersmens metalo, jungtys padengtos antikorozine danga, įžeminimo laidininko įvadas nuo įžemintuvo pažymėtas žalia ir geltona spalvomis, o įvado prijungimo prie įrenginio gnybtas paženklintas apsauginio įžeminimo ženklu. Neturi būti ženklinama lipniais ženklais;
51.2. tinkamai parinktos vietos įžemintuvui ir įžeminimo laidininkams (pagal Reglamento VIII skyriaus reikalavimus);
51.3. visi apsaugos nuo žaibo įrenginio elementai tvirtai pritvirtinti;
51.4. išlaikyti minimalūs atstumai (nustatyti Reglamento 3 ir 4 lentelėse);
51.5. įžeminimo įrenginys tinkamai įrengtas (atitinka Reglamento V, VI, VIII skyriaus reikalavimus);
51.6. atskiri įžemintuvai tinkamai sujungti (atitinka Reglamento VIII skyriaus reikalavimus);
51.7. jei yra iš dalies arba visiškai paslėptų laidininkų, jų elektrinis vientisumas turi būti patikrintas matuojant.
52. Statinių apsaugos nuo žaibo įrenginiai turi būti apžiūrimi ir tikrinami naudojimo metu. Apsaugos nuo žaibo įrenginiai apžiūrimi ir tikrinami atsižvelgiant į apsaugos klasę. Apžiūros ir tikrinimo periodiškumas pateikiamas 6 lentelėje.

6 lentelė. Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūros ir tikrinimo periodiškumas

apsaugos-nuo-zaibo-apsauga6
Pastaba. Naudojant apsaugos nuo žaibo įrenginius sprogioje ar chemiškai aktyvioje aplinkoje, apžiūrą reikia atlikti kas 6 mėn., o patikrinimą kas 1 metai.
53. Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra visada atliekama po uraganinio vėjo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos kai kurios žaibolaidžio dalys.
54. Apžiūra atliekama norint įsitikinti, ar:
54.1. statinio struktūros pakeitimai nereikalauja papildomos apsaugos nuo žaibo sistemos įrengimo;
54.2. nenutraukti jungiamieji laidininkai;
54.3. tvirtinimo armatūra nesutrūkusi, jos būklė gera;
54.4. įranga nepažeista korozijos;
54.5. įžeminimo įrenginys tvarkingas.
55. Varžų matavimo metu tikrinama:
55.1. jungčių pereinamoji varža tarp įžemintuvo, įžeminimo laidininko ir žaibo ėmiklio;
55.2. įžemintuvo įžeminimo varža.
56. Įžemintuvo įžeminimo ir jungčių pereinamųjų varžų matavimų rezultatai įforminami protokoluose. Po apsaugos nuo žaibo sistemos remonto, rekonstrukcijos arba pakeitimo atliekami papildomi varžų matavimai. Visi apsaugos nuo žaibo sistemos dalių pakeitimai arba papildymai užrašomi žaibolaidžio techniniame pase ir protokoluose.
57. Tikrinimo ir apžiūros metu rasti trūkumai turi būti nedelsiant pašalinti. Korozijos pažeisti įžemikliai ir įžeminimo laidininkai turi būti pakeisti naujais, jei jų skerspjūvio plotas sumažėjęs daugiau negu 25 %.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Statinių išorinę apsaugą projektuojant, įrengiant, naudojant ir prižiūrint turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga [6.1].
59. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

STR 2.01.06:2009 1 priedas.

APSAUGOS ZONOS MATMENYS

I. ŽAIBO ĖMIKLIŲ IŠDĖSTYMAS APSAUGOS KAMPO METODU

1. Žaibo ėmiklių išdėstymas laikomas tinkamu, jeigu norimas apsaugoti objektas visiškai patenka į žaibo ėmiklių apsaugos zoną.
2. Norint nustatyti apsaugos zoną, reikia atsižvelgti tik į fizinius metalinių žaibo ėmiklių dydžius.

II. VIENO STRYPO ŽAIBO ĖMIKLIŲ ŽAIBOLAIDŽIO SISTEMOS APSAUGOS ZONA

3. Vertikalaus strypo žaibo ėmiklio apsaugos zona yra kūgio formos, kurio ašis sutampa su žaibo ėmiklio ašimi, kampas a priklauso nuo apsaugos klasės (8 lentelė) ir žaibo ėmiklio aukščio (1 pav.). Apsaugos zonų pavyzdžiai pateikti 1.1 ir 1.2 paveikslėliuose.

zaibo-apsaugos-zona1


1.1. pav. Vertikalaus strypo žaibo ėmiklio apsaugos zona: A – žaibo ėmiklio viršūnė; B – atskaitos plokštuma; OC – apsaugos zonos spindulys; h1 – žaibo ėmiklio strypo aukštis virš apsaugos zonos atskaitos plokštumos; a – apsauginis kampas pagal 1 pav.

zaibo-apsaugos-zona2

1.2. pav. Vertikalaus strypo žaibo ėmiklio apsaugos zona: h1 – fizinis žaibo ėmiklio strypo aukštis.

Pastaba. Apsauginis kampas a1 priklauso nuo žaibo ėmiklio h1 aukščio. Apsauginis kampas a2 priklauso nuo h2 = h1 + H, atskaitine plokštuma laikant žemę. A1 atitinka h1 ir a2 atitinka h2.

III. DVIEJŲ STRYPŲ ŽAIBO ĖMIKLIŲ APSAUGOS ZONA

4. Dviejų strypų žaibo ėmiklių apsaugos zona yra vieno strypo žaibo ėmiklių apsaugos zonų suma, kai virtualios kūgio viršūnės yra kiekviename tiesės tarp strypų taške (1.3 pav.).

zaibo-emikliu-pasaugos-zona

1.3 pav. Dviejų strypų žaibo ėmiklių apsaugos zona.
Pastaba. Reikšmės atitinka 1.1. pav.

IV. ŽAIBO ĖMIKLIŲ IŠDĖSTYMAS SFEROS METODU

5. Žaibo ėmiklių išdėstymas sferos metodu laikomas tinkamu tada, kai nė vienas statinio taškas nesiliečia su r spindulio sfera, priklausomai nuo apsaugos klasės (8 lentelė), besisukančia ant statinio ir aplinkui jį visomis įmanomomis kryptimis. T. y. sfera turi liesti tik žaibo ėmiklių sistemą (1.4 pav.).

zaibo-emikliu-isdestymas1.4 pav. Žaibo ėmiklių sistemos konstrukcija naudojant sferos metodą.
Pastabos: 1. Besisukančios sferos spindulys r turi atitikti apsaugos klasę (pagal 8 lentelę).
2. H = h.

6. Jeigu statinio aukštis yra didesnis už sferos spindulį r, yra žaibo pataikymo į statinio šoną tikimybė. Žaibas gali pataikyti į kiekvieną statinio šono tašką, kurį liečia sfera. Tačiau ši tikimybė labai nedidelė, jeigu pastatas žemesnis nei 60 m.
7. Daugiausia žaibo smūgių teks aukštesniems statiniams, ypač jų viršutinėms dalims, horizontaliems kraštams ir kampams. Tik keli procentai žaibo smūgių teks statinių šonams.
8. Stebėjimai rodo, kad žaibo pataikymo į statinio šoną tikimybė labai mažėja žemėjant žaibo pataikymo taškui, matuojamam nuo žemės paviršiaus. Taigi siūloma įdiegti šoninių žaibo ėmiklių sistemą tik statinio viršuje (apimančią 20 % statinio aukščio). Šiuo atveju sferos metodas bus naudojamas tik skaičiuojant žaibo ėmiklių išsidėstymą viršutinėje statinio dalyje.

V. ŽAIBO ĖMIKLIŲ IŠDĖSTYMAS TINKLINIU BŪDU

9. Tinklinis būdas tinka lygiems horizontaliems ir nuožulniems stogams. Tinklinis būdas tinka plokštiems šoniniams paviršiams, norint apsisaugoti nuo žaibo smūgių į struktūros šoną.
10. Jeigu stogo nuožulnumas yra didesnis kaip 1/10, gali būti naudojami keli žaibo ėmikliai, jeigu atstumas tarp jų nedidesnis už atitinkamo tinklo plotį.
11. Plokštiems paviršiams apsaugoti siūloma tinkliniu būdu dengti visą paviršių laikantis šių salygų:
11.1. žaibo ėmikliai laidininkai yra tiesiami:
11.1.1. kraštinėse stogo linijose;
11.1.2. stogų iškyšose;
11.1.3. stogo kraiguose, jeigu stogo nuolydis didesnis už 1/10;
11.2. žaibo ėmiklių tinklo matmenys neturi viršyti 6 lentelėje pateiktų dydžių;
11.3. žaibo ėmiklių sistema turi būti tokia, kad žaibo srovė galėtų nutekėti į žemę ne mažiau kaip dviem skirtingais keliais;
11.4. žaibo ėmiklių apsaugos zonoje neturi būti jokių pašalinių metalinių iškyšų.
12. Detalesnė apsaugos zonų matmenų nustatymo informacija pateikta LST EN 62305-3 [6.5].

LR aplinkos ministro įsakymas ,,Dėl statybos techninio reglamento str 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ Nr. D1-693. Skelbta: 2009-11-21, Valstybės žinios, 2009, Nr.: 138 -6095; Daugiau informacijos: www.lrs.lt

UAB "ELTI" savo veiklą pradėjo 2007 metais. Be statinių žaibosaugos projektų rengimo ir statinių aktyvios ar pasyvios apsaugos nuo žaibo įrengimo, įmonės darbuotojų kvalifikacija leidžia įmonei kokybiškai ir patikimai atlikti elektros montavimo bei projektavimo (iki 10kV), automatikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės ir gaisro signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos darbus. Vykdome statinių elektros įrenginių montavimo techninės priežiūros darbus. Visiems darbams atlikti turime atestatus ir ilgametę darbo patirtį.

Tik tinkamai įrengta pastato apsauga nuo žaibo apsaugos Jus ir Jūsų namus.

UAB "ELTI" atestatai:

elti-atestatai

 

ELTI, UAB -inžineriniai tinklai, elektros instaliacija, žaibosauga

ELTI, UAB

Daugiau informacijos: www.elti.lt

ELTI, UAB infopuslapis

Koks yra kokybiškas apsaugos nuo žaibo įrengimas - į vieną pagrindinių žaibosaugos klausimų atsako Prekybos namai KUPOLĖ, UAB specialistai. Apsauga nuo žaibo – tai kompleksas priemonių, užtikrinančių žmonių, įvairių pastatų, įrengimų, medžiagų saugumą nuo sprogimo, gaisro, sugriovimo po žaibo smūgio (žaibui įtrenkus). Efektyvus būdas apsisaugoti nuo žaibų keliamo pavojaus - įsirengti patikimą apsaugos nuo žaibo sistemą.

Enciklopedijos žaibą dažnai apibrėžia kaip žemės atmosferos elektrinį išlydį, susidaranti audros debesies viduje, tarp debesų arba tarp debesies ir Žemės paviršiaus. Jį lydi šviesos(žaibas) ir garso(griaustinis) efektas. Žaibo išlydžio impulsinė srovė, tekėdama objektu, sukelia terminį, griaunamąjį (mechaninį) ir elektromagnetinį poveikį. Bendra žaibų padaryta žala žmonijai per metus įvertinama apie 5 milijardus dolerių, t.y. kiekvienam mokesčių mokėtojui vienas žaibo kirtis kainuoja 16 JAV centų. Per praėjusius 2012 metus tik „Lietuvos draudimas“ įregistravo daugiau nei 800 pranešimų apie nuostolius dėl elektros įtampos svyravimų ir žaibų, jiems atlyginti prireikė daugiau nei 750 tūkst. litų.

Sutinkamai su tarptautine praktika apsaugos nuo žaibo sistemos skirstomos į:

išorinę apsaugą, t.y. apsaugą nuo tiesioginio žaibo smūgio, įskaitant žaibo ėmiklius, žaibo srovės nuvediklius, ekranus ir įžeminimą;
vidinę apsaugą, t.y. apsaugą nuo aukšto potencialo indukavimo arba perdavimo bei žaibo elektromagnetinio impulso poveikio, vykdomą potencialų suvienodinimo sistemos, panaudojant impulsinių viršįtampių iškroviklius ir ribotuvus.
Daugiau kaip 200 metų žmonija tobulino žaibolaidžius. Šiuo metu vienas populiariausių pasaulyje instaliuojamų žaibolaidžių - klasikinis (Franklino) žaibolaidis.

Svarbu, kad specialistai, montuojantys žaibolaidžius, darytų viską, kad kuo labiau būtų sumažinta žala nuo atmosferos elektros išlydžių, parinktas optimaliausias variantas ir užtikrinta atliktų darbų kokybė. Atsakingai parinkta ir įrengta apsaugos nuo žaibo sistema, kuri atitinka reglamentą STR 2.01.06:2009 „STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO. IŠORINĖ STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO“ , su parengta dokumentacija, su kuria priduodamas pastatas prieš pradedant naudoti, pilnai atitiks visus keliamus statinių žaibosaugos reikalavimus. Savo klientams siūlome: išorinės apsaugos nuo žaibo įrengimą; vidinės apsaugos nuo žaibo įrengimą, apsaugos nuo žaibo modernizavimą ir priežiūrą, įvairios paskirties įžeminimo kontūrų įrengimą, konsultuojame apsaugos nuo žaibo realizacijos klausimais. Sprendžiant apsaugos nuo žaibo, įžeminimo problemas, pirmiausia rūpinamės žmonių sauga ir pastatų bei statinių inžinerinių sistemų, elektroninės įrangos saugiu eksploatavimu.

Žaibolaidžių atnaujinimas

Naudojimo metu statinių apsaugos nuo žaibo įrenginiai yra veikiami meteorologinių ir klimatinių sąlygų bei žmogaus veiklos. Todėl šie įrenginiai turi būti reguliariai apžiūrimi ir tikrinami, siekiant nustatyti jų funkcinį tinkamumą.

Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūros ir tikrinimo periodiškumas nustatytas reglamente STR 2.01.06:2009 Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūros ir tikrinimo periodiškumas.

zaibolaidziu-atnaujinimas

Lentelėje nurodytas apsaugos nuo žaibo kontrolės periodiškumas gali būti sutrumpintas, jeigu apsaugai nuo žaibo būtina taikyti specifinius sprendimus arba reikalaujant draudimo kompanijai.
Kritiniai apsaugos nuo žaibo sistemos ruožai, kuriems priklauso apsaugos elementai veikiami stiprių mechaninių apkrovų, potencialų sulyginimo ryšiai, žaibo srovės iškrovikliai, nepriklausomai nuo apsaugos lygio, turi būti tikrinami kartą per metus.

Be planinių apžiūrų, apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūros papildomai visada atliekamos po uraganinio vėjo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos kai kurios žaibolaidžio dalys.

Prekybos namai KUPOLĖ, UAB specialistai savo klientams atlieka: Patikros darbo programos sudarymą, tikriname žaibolaidžių įžeminimo ir pereinamųjų kontaktų varžas, pateikiame išvadas ir pasiūlymus dėl apsaugos nuo žaibo atitikimo normos aktų reikalavimams, prireikus sumontuojame papildomus žaibolaidžius, įžeminimo kontūrus, viršįtampių ribotuvus, sutvarkome nustatytus defektus.

Įžeminimo įrengimas

Objekto įžeminimo sistema yra svarbus ir daugiafunkcinis įrenginys. Išorinis įžeminimas paslėptas grunte ir susideda iš grunte esančių elektrodų, jungiamųjų ir įžeminimo laidininkų. Vidinis įžeminimo tinklas, kuris turi būti prieinamas modernizavimui, prijungus naujus elektros imtuvus arba pasikeitus schemai apima potencialų suvienodinimą, apsaugą nuo statinio krūvio, elektromagnetinio suderinamumo užtikrinimą, kibirkščiuojančių grandinių apsaugą ir kt.

Elektros įrenginių įrengimo taisykles (EĮĮT) skiria:

apsauginį įžeminimą, skirtą žmonėms apsaugoti nuo pavojingo elektros srovės poveikio;
darbinį įžeminimą - tam tikro elektros grandinės taško įžeminimas, numatytam darbo rėžimui palaikyti.
Apsaugai nuo žaibo įžeminti galima naudoti visus elektros įrengimų įžemiklius, kuriuos rekomenduoja „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ bei LST EN 62305 2006 standartų paketas.

Pagal šiuo metu galiojančio STR 2.01.06:2009 „STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO. IŠORINĖ STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO“ reikalavimus, įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 10 ω ir dėl geresnio žaibo išlydžio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai, o visų įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje.

Šiuo atveju reikalingos profesionalios teorinės žinios ir praktinė patirtis, taip pat gebėjimas atlikti tikslius skaičiavimus. Įžeminimo sistemos yra kuriamos kiekvienam objektui atskirai, atsižvelgiant į įvairius veiksnius. Standartinių sprendimų panaudojimo dalis yra maža.

Mes atliekame: Įžemintuvo tipo ir konstrukcijos parinkimas, įžemintuvo montavimas, įžeminimo sistemos patikrinimas, varžų matavimas, paslėptų darbų akto ir įžemintuvo paso parengimas, įžeminimo įrenginio techninė priežiūra. Kokybiškas apsauginis įžeminimas - specialistų uždavinys!

Vidinės apsaugos nuo viršįtampių įrengimas

Išorinę žaibosaugą sudaro žaibo ėmikliai, įžeminimo laidininkai, įžemintuvai, pastatų ekranavimas. Apsauga nuo žaibo smūgio yra žaibolaidžio uždavinys.

Vidinę žaibosaugą toliau tęsia papildomas pastatų ar jų elementų ekranavimas, apsauga nuo viršįtampių, potencialų suvienodinimas.

Pradėjus naudoti įvairiose srityse mikroprocesorinę techniką, automatizuoto valdymo, matavimo bei kontrolės sistemas susiduriama su žemosios įtampos įrenginių apsaugos nuo viršįtampių problemomis. Žaibolaidis ir įžeminimas neapsaugo elektronikos įtaisų, kadangi įtampos kritimas šių elementų induktyvumuose gali būti ardomasis jautriems įtaisams. Kaip byloja statistikos duomenys, viršįtampiai sukelia apie 16% visų sutrikimų elektros tiekimo sistemoje.

Viršįtampių ribojimo metodai ir priemonės priklauso nuo viršįtampių amplitudės ir trukmės. Į atskirą grupę galima išskirti impulsinius viršįtampius dėl žaibo išlydžių. Impulsiniu viršįtampiu suprantama trumpalaikė, didelės amplitudės įtampa tarp fazių, arba fazės ir žemės, kurios poveikio trukmė paprastai yra iki 1 ms.

Esant žaibolaidžiui, žaibo išlydžio impulsas padalinamas tarp žaibolaidžio elementų, elektros tinklo, ryšio linijų, pastato komunikacijų. Impulso apsiskirstymas priklauso nuo pastato konstrukcijos, linijų ir komunikacijų tiesimo būdo bei trasų. Šiuo metu tarptautinėmis normomis priimta, kad pavojingas tiesioginio žaibo išlydis veikia 2 km spinduliu. Taip pat įvairios galios impulsinius viršįtampius sukelia vykdomos įvairios komutacijos, trumpieji jungimai.

Apsauga nuo impulsinių viršįtampių dažniausia vykdoma tam tikslui skirtais iškrovikliais ir viršįtampių ribotuvais. Naudojant apsaugos nuo impulsinių viršįtampių įtaisus būtina įvertinti tam tikrus jų instaliavimo ypatumus.

Prekybos namai KUPOLĖ, UAB specialistai atlieka šias paslaugas: galios grandinių apsaugos nuo viršįtampių įtaisų parinkimas ir įrengimas, informacinių grandinių apsaugos nuo viršįtampių įtaisų parinkimas ir įrengimas.

Statinio apsaugos nuo žaibo techninių sprendimų gali būti daug, tačiau įvertinti konkrečią situaciją ir teisingai suprojektuoti žaibosagos sistemą gali tik šios srities specialistas.

Konsultacijos žaibosaugos klausimais

Tiek socialiniuose tinkluose, tiek specializuotuose forumuose nesiliauja diskusijos apie tai, ar būtina vidinė apsauga, kaip išpildyti įžeminimą, ar naudoti tik klasikinius (Franklino ) žaibolaidžius ar geriau naudoti aktyviąją apsaugą nuo žaibo. Dar ji vadinama ESE (Early Streamer Emision devices) žaibolaidžiais. Abiejų pozicijų šalininkai pasitelkę įvairiausius argumentus bando apginti savo nuomonę, remdamiesi ekonomine nauda, saugumu, apsaugos zona, dizainu ir panašiai. Kalbama ir apie tai kad sukurtas aktyvinis žaibolaidis nuo kamuolinio žaibo, apie mobiliųjų telefonų, raktų kišenėje, skiečių pavojingumą perkūnijos metu, kam reikalingas žaibolaidis namui, jeigu jis neužtikrina 100% saugumo, reklamos tikslais pripasakojama nebūtų dalykų, pasitelkiant įvairius produkcijos sertifikatus bei žaibolaidžių bandymo vaizdine medžiaga. Iš dalies taip yra dėl to, kad šią tema nėra pakankamai kalbama tikrų specialistų. Pasitaiko ir gerų straipsnių, atitinkančių šiuolaikinę apsaugos nuo žaibo sampratą, norminius reikalavimus bei mokslo pasiekimus.

Mes, Prekybos namai KUPOLĖ specialistai, visada konsultuojame: elektros tinklo pastatuose įrengimo klausimais, apsaugos nuo žaibo įrengimo klausimais, įvairios paskirties įžeminimo įrengimo klausimais. Iš šios srities klauskit bet ko. Prisiminkite: teisės aktų reikalavimų laikymasis - problemų nebuvimas.

Mes nepretenduojame į absoliučią tiesą, bet galime būti naudingi, kai sprendžiami ginčytini klausimai.

Мūsų klientai tai statybos įmonės, nekilnojamojo turto savininkai, taip pat sudėtingų pramonės objektų inžinerinės tarnybos. Mes siūlome patikimus, technologiškai pažangius ir ekonomiškai efektyvius sprendimus įrengiant įžeminimą arba apsaugą nuo žaibo, teikiame atskirų darbų paslaugas ir vykdome pastatų kompleksinę apsaugą.

PREKYBOS NAMAI KUPOLĖ, UAB -elektros darbai, žaibosauga

PREKYBOS NAMAI KUPOLĖ, UAB

Daugiau informacijos: www.kupole.lt

PREKYBOS NAMAI KUPOLĖ, UAB infopuslapis